મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડીસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામું :-ખેતીવાડી શાખા, મોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી :-જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી
ફોન નંબર :-૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૩૧ (૧૫૮)
ફેકસ નંબર :--
શાખા વહિવટી અધિકારી
ક્રમ નં અધિકારીશ્રી/કર્મચારીનું નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર ઇ-મેઇલ એડ્રેસ કામગીરી
શ્રી એસ.આર.કોસાંબી જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી ૭૬૦૦૫૩૦૩૪૦Dao.bhavnagar.Agri@gmail.comખેતીવાડી યોજનાકીય કામગીરી અને ભાવનગર જિલ્લાનું સુપર વિઝન
શ્રી એ.આર.વાળા વિસ્તરણ અધિકારી ખેતી ૯૪૦૯૪૯૫૧૩૭anilvala69@gmail.comખેતીવાડી યોજનાકીય કામગીરી
શ્રી વાય.કે. ગોહિલ વિસ્તરણ અધિકારી ખેતી ૯૪૨૮૮૫૮૩૫૬-ખેતીવાડી યોજનાકીય કામગીરી
શ્રી પી.સી.પરમાર નાયબ ચીટનીશ ૯૭૨૩૪૮૩૩૭૫-શાખાનું મોનીટરીંગ
શ્રી એચ.એન.વાજા સીનીયર ક્લાર્ક ૯૯૨૪૧૧૪૮૦૨-ગ્રામ સેવક, વિ.અધિ.ખેતીની તેમજ કચેરીના કર્મચારીની મહેકમની માહિતી
શ્રી ડી.વી.બુધેલીયા જુનીયર ક્લાર્ક ૯૫૮૬૦૫૧૫૧૫ હિસાબી ટેબલને લગતી કામગીરી
શ્રી એચ.આર.ઝાલા જુનીયર ક્લાર્ક ૮૨૦૦૪૦૨૨૭૬-આઉટ્વર્ડ, ઇન્વર્ડની તથા અકસ્માત વિમાના ટેબલની કામગીરી
શ્રી બી.ડી. પરમાર પટાવાળા ૯૭૨૩૫૮૩૦૧૮-કચેરીની કામગીરી
શ્રીમતિ એસ.જે.બારૈયાપટાવાળા ---

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 645817