મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડીસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામું :-ખેતીવાડી શાખા, મોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી :-સંજય આર કોસાંબી, જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી
ફોન નંબર :-૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૩૧
મોબાઇલ નં:-૭૬૦૦૫૩૦૩૪૦
એડ્રેસ:-Dao.bhavnagar.agri@gmail.com
શાખા વહિવટી અધિકારી
ક્રમ નંઅધિકારીશ્રી/ કર્મચારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નં ઇ-મેઇલ એડ્રેસ
એસ.આર.કોસાંબીજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી૭૬૦૦૫૩૦૩૪૦Dao.bhavnagar.agri@gmail.com
જે.વી.ધાનાણી મદદનીશ ખેતીવાડી અધિકારી પેટા વિભાગ ભાવનગર ૯૦૯૯૦૯૧૦૦૩petabhavnagar@gmail.com
એફ. જી. દવે મદદનીશ ખેતીવાડી અધિકારી પેટા વિભાગ તળાજા ૯૪૨૭૨૨૦૨૦૪

petatalaja@gmail.com
એસ.ડી.પવાર નાયબ ચીટનીસ ૯૯૨૪૪૬૯૦૭૩ Dao.bhavnagar.agri@gmail.com
આર.જે.જોશી નાયબ હિસાબનીશ૯૯૦૯૪૭૦૯૪૭ Dao.bhavnagar.agri@gmail.com
એ.એ.વાળા વિસ્તરણ અધિકારી ખેતી ૯૪૦૯૪૯૫૧૩૭ Anilvala69@gmail.com
આર.એન.કળસરીયા વિસ્તરણ અધિકારી ખેતી ૮૪૮૮૮૭૮૯૮૬ Dao.bhavnagar.agri@gmail.com
એચ.આર.ઝાલા જુનીયર ક્લાર્ક ૮૨૦૦૪૦૨૨૭૬Dao.bhavnagar.agri@gmail.com
એચ.એલ.જાંબુચા જુનીયર ક્લાર્ક૯૦૩૩૭૪૫૪૦૧Dao.bhavnagar.agri@gmail.com
૧૦વી.જે.ગોહિલ પટ્ટાવાળા ૯૮૨૪૩૦૩૨૯૮Dao.bhavnagar.agri@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681160