મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતી વાડીસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામું :-ખેતીવાડી શાખા, મોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી :-જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી
ફોન નંબર :-૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૩૧ (૧૫૮)
ફેકસ નંબર :--
શાખા વહિવટી અધિકારી
અં -નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી એન.જે.ગોહેલજિ.ખેતીવાડી.અધિકારી૦૨૭૮-૨૫૧૦૪૭૦
૯૪૨૬૯૭૮૯૨૯
શ્રી ડી.આર.બલદાણીયામદદનીશ ખેતી.નીયામક (ઓ.યુ)

૯૭૨૭૯૨૫૫૬૦
શ્રી સી.કે.સાંખટખેતીવાડી અધિકારી વર્ગ-૨

૯૮૭૯૮૪૦૧૭૬
શ્રી સી.ડી.ભગોરા. વિસ્તરણ અધિકારી ખેતી

૯૮૭૯૮૮૨૯૮૩
શ્રી વાય.કે.ગોહિલવિસ્તરણ અધિકારી ખેતી

૯૪૨૮૮૫૮૩૫૬
શ્રી એ.એચ.દવેસી..કલા્ર્ક

૯૪૨૮૧૦૭૫૭૯
શ્રી એસ.બી.ગોહિલસી.કલાર્ક

૯૮૯૮૩૪૩૩૬૩
શ્રી એસ.ડી.મંડીરહિસાબનીશ

૯૪૦૮૭૮૭૩૭૨
શ્રી એચ.કે.ગોહેલજુ.કલાર્ક

૯૩૨૭૬૧૭૮૦૨
૧૦શ્રી એ.એન.પઠાનજુ.કલાર્ક

૯૮૨૪૪૨૩૪૦૯

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/10/2017

વપરાશકર્તાઓ : 570144