મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્યાણ શાખા સંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામકુટુંબ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામુમોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારીડો.અશ્વિનભાઇ કે તાવિયાડ, અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી
ફોન નંબર(૦૨૭૮) ૨૪૨૮૮૮૫
મોબાઇલ નંબર૯૭૨૭૭૭૯૬૬૩
ઇમેલ એડેસadho.health.bhavnagar@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
ક્રમઅધિકારીશ્રી/ કર્મચારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નંઇ-મેઇલ એડ્રેસ
શ્રી સી.એચ.ભટ્ટઓપરેશન મેનેજર અને વહીવટી અધિશ્રી (આરોગ્ય)૯૭૨૭૭૭૯૬૫૨adho.health.bhavnagar@gmail.com
શ્રી ડી.ડી.દેસાઇવહીવટી અધિશ્રી (કુ.ક)૯૭૨૭૭૨૫૯૫૯adho.health.bhavnagar@gmail.com
શ્રી જે.ડી.ખસિયાસી.ક્લાર્ક૯૯૨૪૭૧૧૫૬૯adho.health.bhavnagar@gmail.com
કુ.બી.એમ. બુધેલિયાજુ.કલાર્ક૯૯૧૩૦૫૫૫૦૨adho.health.bhavnagar@gmail.com
શ્રી ડી.આર.જાડેજાપ્રોજેક્ટનિસ્ટ૯૯૭૯૪૨૫૫૫૨adho.health.bhavnagar@gmail.com
શ્રી.એમ.એલ.જાડેજાઆર્ટી.કમ. ફોટોગ્રાફર૯૪૨૮૪૯૪૬૧૩adho.health.bhavnagar@gmail.com
શ્રી.કે.પી.કુંચાલાડી.આઇ.ઇ.સી.ઓ
adho.health.bhavnagar@gmail.com
શ્રી.જે.જે.ગજ્જરફિ.એ.વ૯૦૯૯૦૯૫૨૭૩adho.health.bhavnagar@gmail.com
કું ડી.એન. કનૈયાસી.ક્લાર્ક (આરોગ્ય સેલ)૯૭૧૨૧૭૧૬૧૭adho.health.bhavnagar@gmail.com
શ્રી.એ.બી.દોશીસી.ક્લાર્ક (આરોગ્ય સેલ)૯૯૯૮૩૧૫૬૫૨adho.health.bhavnagar@gmail.com
શ્રી એચ.બી.ભેડાસી.ક્લાર્ક (આરોગ્ય સેલ)૯૩૭૮૮૪૭૯૦૦adho.health.bhavnagar@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681140