મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખા સંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામમહેસુલ શાખા
શાખાનું સરનામુમોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારીશ્રી સી.ડી.રાઠવા
હોદ્દો નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન (ઓ.)૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૪
મોબાઇલ નંબર૭૫૬૭૦૧૭૩૨૫

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં -નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર
(કચેરી)
ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ

શ્રી સી.ડી.રાઠવાનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧થી૫૫૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૪૯૪૨૬૨૮૭૨૯૭dyddo.rev.bhv@gmail.com
શ્રી ટી.એલ.ગોહિલનાયબ ચીટનીસ

૯૪૨૭૯૧૩૪૦૦
શ્રી કે.આર.પટેલસી.કલાર્ક

૯૮૨૫૭૬૦૨૨૨
શ્રી જે.આર.જાનીસી.કલાર્ક

૯૮૭૯૦૪૪૧૩૫
શ્રી પી.બી.જોષીજુ.કલાર્ક

૯૮૯૮૭૦૧૪૦૦
શ્રીમતી ટી.એચ.મહેતાtcm (lr)

૯૪૨૭૭૫૫૮૭૧
શ્રી એ.ડી.મોરીજુ.કલાર્ક

૯૭૨૫૬૨૦૪૬૨
શ્રી એ.આર.ધાધંલિયાજુ.કલાર્ક

૯૯૭૯૦૫૧૦૨૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681192