મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયાશાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામમેલેરિયા શાખા, જી.પં.ભાવનગર
શાખાનું સરનામું :-મેલેરિયાશાખા, મોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી :-જિલ્લા મેલેરિયા અધિકારી
ફોન નંબર૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૨૩ (૧૬૫)
મોબાઇલઃ-
ઇન્‍ટર કોમઃ- -
ઇમેઇલ આઇડી-
અં -નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી એમ.એમ.ચૈોહાણજિલ્લા મેલેરિયા અધિકારીસાહેબ૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૨૩૯૭૨૭૭૭૯૬૯૦dmo.helth.bhavnagar@gmail.com
શ્રી વી.એ.પરમારસી.કલાર્ક૯૯૨૫૨૬૨૪૪૮
શ્રી એલ.ડી.ગઢવીસી.કલાર્ક૯૮૨૪૪૩૫૯૧૧
શ્રી જે.બી.શેઠલેબ.ટેક૯૦૯૯૦૯૪૯૪૧
શ્રી આર.વી.ભાટીયાલેબ.ટેક૯૦૯૯૦૯૪૯૫૬
શ્રી બી.કે.ગોહિલમ.પ.હે.સુ૯૦૯૯૦૯૫૧૮૧
શ્રી જે.જે.ગજજરમ.પ.હે.સુ૯૦૯૯૦૯૫૨૭૩
શ્રી એન.આર.શર્મામ.પ.હે.સુ૯૦૯૯૦૯૪૯૫૫
શ્રી પી.જે.આઝામ.પ.હે.વ૯૦૯૯૦૯૪૯૧૨
૧૦શ્રી એમ.ડી.ગોહિલમ.પ.હે.વ૯૦૯૯૦૯૪૯૫૪
૧૧શ્રી ડી.ડી..રાજયગુરુમ.પ.હે.વ૯૦૯૯૦૯૫૧૬૩
૧૨શ્રી જે.પી.ભટટમ.પ.હે.વ૯૮૨૫૬૭૭૦૫૨
૧૩શ્રી એસ.એમ.બારૈયાફી.વર્કર૯૦૯૯૦૯૪૯૫૨

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 559240