મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયાશાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામમેલેરિયા શાખા, જી.પં.ભાવનગર
શાખાનું સરનામું :-મોહનનગર, લીલા સર્કલ પાસે. ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી :-ડો. બી.પી.બોરીચા
હોદ્દોજિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર૦૨૭૮- ૨૪૩૯૮૨૩
મોબાઇલઃ૯૭૨૭૭૭૯૭૧૭
ઇન્‍ટર કોમઃ- -
ઇમેઇલ આઇડીdmo.health.bhavnagar@gmail.com

ક્રમ નં.કર્મચારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નં.ઇ-મેઇલ એડ્રસ
શ્રી સી. બી. ઓઝાસી.કલાર્ક૯૩૨૭૪૯૨૩૦૦dmo.health.bhavnagar@gmail.com
કુ. એસ. જી. ઝાલાલેબોરેટરી ટેકનીશ્યન ૮૨૩૮૦૧૫૨૭૫srujalzala@gmail.com
શ્રી એમ. એમ. ચૌહાણલેબોરેટરી ટેકનીશ્યન અને મદદનિશ જિ.મે.અધિ ૯૭૨૭૭૭૯૧૯૧cmehul68@yahoo.com
શ્રી બી. કે. ગોહિલએમ.પી.એચ.એસ.૯૦૯૯૦૯૫૧૮૧dmo.health.bhavnagar@gmail.com
શ્રી જે. જે. ગજ્જરએમ.પી.એચ.એસ.૯૦૯૯૦૯૫૨૭૩gajjarjitendra25@gmail.com
શ્રી એન. આર. શર્માએમ.પી.એચ.એસ.૯૦૯૯૦૯૪૯૫૫naresh_sharma2210@yahoo.com
શ્રી એસ. એમ. બારૈયાફીલ્ડ વર્કર(મેલેરિયા)૯૦૯૯૦૯૪૯૫૨dmo.health.bhavnagar@gmail.com
શ્રી એફ. આર. દાઉદાણીપટ્ટાવાળા૯૧૭૩૮૧૪૬૧૭dmo.health.bhavnagar@gmail.comછેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681153