મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયાશાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામમેલેરિયા શાખા, જી.પં.ભાવનગર
શાખાનું સરનામું :-મોહનનગર, લીલા સર્કલ પાસે. ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી :-ડો. બી.પી.બોરીચા
હોદ્દોઇ.ચા જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર૦૨૭૮- ૨૪૩૯૮૨૩
મોબાઇલઃ૯૭૨૭૭૭૯૭૧૭
ઇન્‍ટર કોમઃ- -
ઇમેઇલ આઇડીdmo.health.bhavnagar@gmail.com
ક્રમ નંકર્મચારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નં ઇ-મેઇલ એડ્રેસ કામગીરી
શ્રી સી.બી.ઓઝા સી.કલાર્ક૯૩૨૭૪૯૨૩૦૦ dmo.health.bhavnagar@gmail.comવહિવટી કામગીરી
કુ.એસ.જી.ઝાલાલેબોરેટરી ટેકનીશ્‍યન ૮૨૩૮૦૧૫૨૭૫srujalzala@gmail.cmમેલેરિયાને લગત ઓફીસ કામગીરી
શ્રી એમ.એમ.ચૈાહાણલેબોરેટરી ટેકનીશ્‍યન અને મદદનિશ જિ. મે.અધિ. ૯૭૨૭૭૭૯૧૯૧cmehul68@yahoo.comમેલેરિયાને લગત ઓફીસ કામગીરી તેમજ ફીલ્‍ડની કામગીરી
શ્રી બી.કે.ગોહીલએમ.પી.એચ.એસ. ૯૦૯૯૦૯૫૧૮૧dmo.health.bhavnagar@gmail.comમેલેરિયાને લગત ઓફીસ કામગીરી તેમજ ફીલ્‍ડની કામગીરી
શ્રી જે.જે.ગજ્જરએમ.પી.એચ.એસ. ૯૦૯૯૦૯૫૨૭૩gajjarjitendra25@gmail.comમેલેરિયાને લગત ઓફીસ કામગીરી તેમજ ફીલ્‍ડની કામગીરી
શ્રી એન.આર.શર્માએમ.પી.એચ.એસ. ૯૦૯૯૦૯૪૯૫૫naresh_sharma2210@yahoo.comમેલેરિયાને લગત ઓફીસ કામગીરી તેમજ ફીલ્‍ડની કામગીરી
શ્રી એસ.એમ.બારૈયાફીલ્‍ડ વર્કર(મેલેરિયા) ૯૦૯૯૦૯૪૯૫૨dmo.health.bhavnagar@gmail.comમેલેરિયાને લગત ઓફીસ કામગીરી તેમજ ફીલ્‍ડની કામગીરી
શ્રી એફ.આર.દાઉદાણીપટ્ટાવાળા૯૧૭૩૮૧૪૬૧૭dmo.health.bhavnagar@gmail.comકર્મચારી મુકબધિર છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 645812