મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનઅધિકારી/કર્મચારીશ્રીની માહિતી

અધિકારી/કર્મચારીશ્રીની માહિતી


અ.નં.અધિકારીશ્રીઓનાં નામહોદ્ધો અને કચેરીનું નામકચેરીનો ફોન નં.મોબાઈલ નંબરરીમાર્કસ
૧.ડૉ.કે.એ.વસાવા નાયબ પશુપાલન નિયામક જિ.પં.ભાવનગર૦૨૭૮-૨૫૨૪૩૭૬૯૮૭૯૮૪૨૬૨૬નિયમિત
૨.ડૉ.એસ.એસ.પટેલઇચા મદદનીશ પશુપાલન નિયામક જિ.પં.ભાવનગર૦૨૭૮-૨૫૨૪૩૭૬૯૪૨૬૦૩૨૯૭૫નિયમિત
૩.ડૉ.કે.એચ.બારૈયાપશુચિકીત્સા અધિકારી,તળાજા૦૨૮૪૨-૨૨૨૩૩૨૯૪૨૭૫૧૧૫૫૩નિયમિત
ડૉ.બી.એમ.શાહપશુચિકીત્સા અધિકારી,જેસર (મહુવા)-૯૪૨૬૯૩૬૯૯૭નિયમિત
૫.ડૉ.એસ.એસ.પટેલપશુચિકીત્સા અધિકારી,શિહોર૦૨૮૪૬-૨૨૨૨૮૯૯૪૨૬૦૩૨૯૭૫નિયમિત
૬.ડૉ.જે.કે.માહલાપશુચિકીત્સા અધિકારી, મોટા ખૂંટવડા ૦૨૮૪૩-૨૫૦૦૩૨૯૪૨૬૩૧૯૮૩૨નિયમિત
૭.ડૉ.જે.એસ. પટેલ પશુચિકીત્સા અધિકારી,ઉમરાળા૦૨૮૪૩-૨૩૫૨૦૮૮૧૪૦૩૯૩૩૭૮નિયમિત
૮.ડૉ.વી.પી.ભોરણીયાપશુચિકીત્સા અધિકારી,ગઢડા૦૨૮૪૭-૨૫૩૫૮૪૯૪૨૮૪૯૧૬૧૫નિયમિત
૯.ડૉ.બી.એચ.પટેલપશુચિકીત્સા અધિકારી,લાઠીદડ-૯૮૨૫૦૨૪૯૪૫નિયમિત
૧૦.ડૉ.પી.આઈ.વાઘેલાપશુચિકીત્સા અધિકારી,પાલીતાણા૦૨૮૪૮-૨૫૨૮૯૭૭૩૫૯૩૭૯૭૬૮નિયમિત
૧૧.ડૉ.વી.વી.ભૂત પશુચિકીત્સા અધિકારી,ત્રાપજ
૯૭૨૩૬૧૭૯૨૧નિયમિત
૧૨.ડૉ.એચ.એન.સુદાણીપશુચિકીત્સા અધિકારી,ઘોઘા૦૨૭૮-૨૮૮૨૩૪૭૯૯૦૪૬૪૩૮૭૩નિયમિત
૧૩.ડૉ.એન.ડી. ભાડજાપશુચિકીત્સા અધિકારી,બોટાદ૦૨૮૪૯-૨૫૧૮૫૧૯૯૦૯૪૧૪૨૬૪નિયમિત
૧૪ડૉ.આર.જે. માળીપશુચિકીત્સા અધિકારી, ભાવનગર૦૨૭૮-૨૪૨૦૪૩૩૯૫૧૦૫૯૧૪૨૩નિયમિત
૧૫ડૉ.કે.કે. પટેલપશુચિકીત્સા અધિકારી, દેવગણા
૮૦૦૦૭૬૯૮૦૦નિયમિત
૧૬ડૉ.એન. જી. પટેલ પશુચિકીત્સા અધિકારી,સણોસરા
૯૯૨૫૮૮૫૬૦૯નિયમિત
૧૭ડૉ.પી.ટી.કણજારીયાપશુચિકીત્સા અધિકારી,વલ્લભીપુર
૮૪૯૦૮૮૩૩૩૦નિયમિત
૧૮ડૉ.એચ.એમ.ખેરપશુચિકીત્સા અધિકારી,ગારીયાધાર
૯૪૨૮૪૯૧૬૧૫નિયમિત
અ.નં.અધિકારીશ્રીઓ/કર્મચારીશ્રીઓનાં નામહોદ્ધો અને કચેરીનું નામકચેરીનો ફોન નં.મોબાઈલ નંબરરીમાર્કસ
૧.શ્રી કે.બી.રાયજાદાપશુધન નિરીક્ષક,પ્રા.પ.સા.કે. કોળીયાક તા.ભાવનગર-૯૯૦૯૪૭૦૪૦૪
૨.શ્રી આર.જી.રાઠોડપશુધન નિરીક્ષક,પ્રા.પ.સા.કે. તણસા તા.ઘોઘા-૮૧૪૦૮૧૧૩૫૬૬
૩.શ્રી એચ.એમ.પરમારપશુધન નિરીક્ષક,પ્રા.પ.સા.કે. નોંધણવદાર તા.પાલીતાણા-૯૬૨૬૨૨૨૯૯૪
૪.શ્રી ટી.જે.બારેવડીયાપશુધન નિરીક્ષક,પ્રા.પ.સા.કે. તુરખા તા.બોટાદ-૯૮૨૪૮૮૮૯૭૬
૫.શ્રી આર.આર.પટેલપશુધન નિરીક્ષક,પ્રા.પ.સા.કે. સેંદરડા તા.મહુવા-૯૮૭૯૮૯૩૯૭૮
શ્રી આર.ટી.ખસતીયાપશુધન નિરીક્ષક,પ્રા.પ.સા.કે .હળીયાદ તા.વલ્લભીપુર-૯૮૨૫૦૭૯૧૮૧
૭.શ્રી સી.એમ.ચાવડાપશુધન નિરીક્ષક,પ્રા.પ.સા.કે. ખારી તા.શિહોર-૯૯૭૯૦૩૪૪૮૪
૮.શ્રી બી.એ. પટેલપશુધન નિરીક્ષક,પ્રા.પ.સા.કે. દડવા તા.ઉમરાળા-૯૮૨૪૪૫૪૪૦૯
૯.શ્રી આર.એમ.પ્રજાપતિપશુધન નિરીક્ષક,પ્રા.પ.સા.કે. પીથલપુર તા.તળાજા-૯૮૨૪૧૪૯૯૬૦
૧૦.શ્રી બી.એન.સિંધવપશુધન નિરીક્ષક,પ્રા.પ.સા.કે. ભીમદાડ તા.ગઢડા-૯૯૨૫૨૩૨૧૮૮
૧૧.શ્રી પી.એલ.ચૌહાણપશુધન નિરીક્ષક,પ્રા.પ.સા.કે. મોટીવાવડી તા.ગારીયાધર-૯૪૨૬૪૬૩૫૬૨

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681254