મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનઅધિકારી/મહેકમ અંગે માહિતી

મહેકમ અંગે માહિતી


અ.નં.તાલુકાનું નામતાબાની કચેરીઓના નામતાબાનાં અધિકારીશ્રીઓકર્મચારીઓની સંખ્યા
૧.ભાવનગરપશુદવાખાના.ભાવનગર


પશુદવાખાના.નારી
૨.ઘોઘાપશુદવાખાના.ઘોઘા


પશુદવાખાના.વાળુકડ
૩.પાલીતાણાપશુદવાખાના.પાલીતાણા


પશુદવાખાના.કુંભણ
૪.મહુવાપશુદવાખાના.મહુવા


પશુદવાખાના.મોટાખુંટવડા


પશુદવાખાના.ગુંદરણા


પશુદવાખાના.તરેડ


પશુદવાખાના.બગદાણા


ફરતા પશુદવાખાના.જેસર
૫.વલ્લભીપુરપશુદવાખાના.વલ્લભીપુર


પશુદવાખાના.પાટણા
૬.શિહોરપશુદવાખાના.શિહોર


પશુદવાખાના.દેવગણા


પશુદવાખાના.સણોસરા


પશુદવાખાના.ટાણા


પશુદવાખાના.સોનગઢ
૭.ઉમરાળાપશુદવાખાના.ઉમરાળા


પશુદવાખાના.રંઘોળા
૮.તળાજાપશુદવાખાના.તળાજા


પશુદવાખાના.દાઠા


પશુદવાખાના.ઠળીયા


પશુદવાખાના.દિહોર


પશુદવાખાના.ત્રાપજ
૯.ગઢડાપશુદવાખાના.ગઢડા


પશુદવાખાના.નિંગાળા


પશુદવાખાના.ઢસા
૧૦.બોટાદપશુદવાખાના.બોટાદ


પશુદવાખાના.પાળીયાદ


પશુદવાખાના.લાઠીદડ
૧૧.ગારીયાધારપશુદવાખાના.ગારીયાધાર


પશુદવાખાના.સાતપડા

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681127