મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનપશુધન

પશુધન


૧૯મી પશુધન વસ્તી ગણતરી-૨૦૧૨ પ્રમાણે જિલ્લાની પશુઓની સંખ્યા નીચે મુજબ છે.

અ.નં.૫શુધન૧૯મી ૫શુધન ગણતરી સંખ્‍યા
ગાય ૪,૧૮,૭૬૯
ભેંસો૩,૯૯,૨૬૫
ધેટા૧,૭૪,૮૭૨
બકરા૨,૦૮,૩૨૯
અન્‍ય ૫શુઓ૨,૭૮૩
કુલ ૫શુપાલન (શ્‍વાન સિવાય)૧૨,૦૪,૦૧૮
કુલ મરધા૧૦,૦૭,૦૨૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681095