મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન પશુ સારવાર

પશુ સારવાર

કૃષિ મહોત્સવ ૨૦૧૩ દરમ્યાન પશુસારવાર મેળાની માહિતી (વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪)
અ.નં.તાલુકાનું નામથયેલ કેમ્પની સંખ્યાસારવાર આપેલ જાનવરની સંખ્યાલાભ લીધેલ પશુપાલકોની સંખ્યાનાણાંકીય ખર્ચ
૧.ભાવનગર21125191107165450
૨.ઘોઘા1510656701119200
૩.તળાજા27198611435207000
૪.મહુવા31134331171234050
૫.પાલીતાણા19112291030148150
૬.ગારીયાધાર158190636119200
૭.શિહોર21184571011164500
૮.વલ્લભીપુર153120497123200
૯.ઉમરાળા153687494115200
૧૦.ગઢડા215003915163750
૧૧.બોટાદ1974941163147200
કુલ219113649101601706900


તાલુકાવાર પશુસારવારની વિગત v5
ક્ર્મ તાલુકાનું નામવર્ષ દરમ્યાન સારવાર પામેલ કેસોવર્ષ દરમ્યાન સારવાર પામેલ બહારના પશુઓની સંખ્યાટુર પેશન્ટઅંદર અને બહારના અને ટુરનું કુલદવા પુરી પાડેલ તેવા કેસોખસીકરણની સંખ્યાચેપી રોગ ન હોય તેવા રોગો માટેના કેસોગામમાં મુલાકાતની સંખ્યા
1ભાવનગર8263181217761743616179452470
2ઘોઘા033552062541724803786249889
3તળાજા033652633129696264488443914818
4મહુવા0297462629236529153310488927
5પાલીતાણા03288763405149623766729381
6ગારીયાધાર017593955571435515087268416
7સિહોર010740349214232711565243627920
8વલ્લભીપુર02116598271449036556858386
9ઉમરાળા014252157358212943957367897
10ગઢડા0247462658739421942917048390
11બોટાદ015331021211745186452716755263
કુલ82 39347633141027434268459541757556758

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681109