મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનરસીકરણ

પશુઓમાં રસીકરણ


વર્ષ-૨૦૧૨-૨૦૧૩
અનું. રસીનું નામપશુઓની સંખ્યા
ગળસૂંઢો૨,૨૪,૮૫૭
આંત્રવિષ જ્વર૧,૧૨,૩૬૧
ખરવા મોવાસા૬,૬૩,૮૧૯
હડકવા(એ.આર.વી)૩૫૫
ગાંઠીયોતાવ૫૪,૪૧૦
પીપીઆર૫,૧૧૬
 કુલ૧૦,૬૦,૯૧૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681117