મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનશિબિરની માહિતી

શિબિરની માહિતી


તાલુકા કક્ષાની પશુપાલન શિબીરની માહિતી (વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪)
અનું. તાલુકાનું નામ થયેલ કેમ્પની સંખ્યાલાભ લીધેલ પશુપાલકોની સંખ્યાનાણાંકીય ખર્ચ
સ્ત્રીપુરૂષ કુલ
ભાવનગર૧૧૧ ૨૦૧૩૧૨૧૦૬૧૧૮
ઘોઘા૩૦૦૩૦૦૯૭૫૫૫
તળાજા૧૩૭૧૮૨૩૧૯૧૦૬૧૧૮
મહુવા૮૧૨૨૫૩૦૬૧૦૧૯૪૧
પાલીતાણા૧૪૮ ૧૫૨૩૦૦૧૦૬૧૧૮
ગારીયાધાર૩૦૨૭૫૩૦૫૯૮૩૪૦
શિહોર૧૪૩૧૭૦૩૧૩૧૦૬૧૧૮
વલ્લભીપુર૯૨૨૧૬૩૦૮૧૦૨૬૬૨
ઉમરાળા૨૧૨૯૦૩૧૧૧૦૧૬૬૨
૧૦ગઢડા૯૭૨૦૩૩૦૦૮૫૬૪૦
૧૧બોટાદ૧૦૨૯૦૩૦૦૯૫૫૫૩
કુલ૧૧


૮૭૦

૨૫૦૪૩૩૭૪૧૧૦૭૮૨૫
જિલ્લા કક્ષાની પશુપાલન શિબીરની માહિતી
અનું. તાલુકાનું નામ થયેલ કેમ્પની સંખ્યાલાભ લીધેલ પશુપાલકોની સંખ્યાનાણાંકીય ખર્ચ
સ્ત્રીપુરૂષ કુલ
તળાજા૧૩૪ ૩૭૭૫૧૧૧૫૦૦૦૦.૦૦
મહુવા૩૧૨૬૯૩૦૦૯૫૦૦૦.૦૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681218