મુખપૃષ સહકાર શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ

સહકાર શાખા

શાખાનું સરનામું

મોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.

મુખ્‍ય સં૫ર્ક અધિકારી

મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટારશ્રી

ફોન નંબર

૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧ થી ૫૮ -(૧૫૯)

ફેકસ નંબર

-

શાખા વહિવટી અધિકારી
અં -નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી ડી.કે.પટેલમદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટારશ્રી૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧થી૫૫૯૯૦૪૩૯૭૪૦૦
શ્રી.કે.આર.પટેલસી.કલાર્ક૯૮૨૫૭૬૦૨૨૨
શ્રી એસ. એસ. પરમારજુ.કલાર્ક૯૮૭૯૦૩૭૦૭૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681142