મુખપૃષ સિંચાઇ શાખા

ઈન્‍કમબન્‍સી ચાર્ટ


કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત સિંચાઈ વિભાગ, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, ભાવનગર
ક્રમ નં. અધિકારશ્રીનું નામ હોદ્દોકયારથી તારીખ કયા સુધી તારીખ
શ્રી બી. કે. માવદિયા કાર્યપાલક ઇજનેર ૨૩/૦૬/૭૭ ૦૫/૦૯/૭૭
શ્રી આર. સી. વ્‍યાસ કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૫/૦૯/૭૭ ૨૨/૦૯/૭૭
શ્રી બી. કે. માવદિયા કાર્યપાલક ઇજનેર ૨૨/૦૯/૭૭ ૧૪/૧૦/૭૭
શ્રી આર. સી. વ્‍યાસ કાર્યપાલક ઇજનેર ૧૪/૧૦/૭૭ ૧૮/૦૮/૭૮
શ્રી બી. જે. શુકલ કાર્યપાલક ઇજનેર ૧૯/૦૮/૭૮ ૦૯/૧૧/૭૮
શ્રી બી. કે. માવદિયા કાર્યપાલક ઇજનેર ૧૦/૧૧/૭૮ ૨૭/૧૧/૭૮
શ્રી બી. જે. શુકલ કાર્યપાલક ઇજનેર ૨૮/૧૧/૭૮ ૧૮/૧૨/૭૮
શ્રી બી. કે. માવદિયા કાર્યપાલક ઇજનેર ૧૯/૧૨/૭૮ ૦૩/૦૧/૭૯
શ્રી એ. જે. ચાવડા કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૪/૦૧/૭૯ ૬/૦૯/૭૯
૧૦ શ્રી આઈ એમ. મહેતા કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૬/૦૯/૭૯ ૦૮/૦૮/૮૦
૧૧ શ્રી જે. પી. ૫ટેલ કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૮/૦૮/૮૦ ૨૧/૧૨/૮૧
૧૨ શ્રી એલ. ડી. આમેટા કાર્યપાલક ઇજનેર ૨૧/૧૨/૮૧ ૦૮/૦૨/૮૨
૧૩ શ્રી એસ. પી. રૂપેરા કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૮/૦૨/૮૨ ૦૧/૦૭/૮૩
૧૪ શ્રી એલ. ડી. આમેટા કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૧/૦૭/૮૨ ૩૧/૦૭/૮૨
૧૫ શ્રી બી. જે. મહેતા કાર્યપાલક ઇજનેર ૩૧/૦૭/૮૨ ૧૬/૦૫/૮૪
૧૬ શ્રી એલ. ડી. આમેટા કાર્યપાલક ઇજનેર ૧૭/૦૫/૮૪ ૦૭/૬/૮૪
૧૭ શ્રી બી. જે. મહેતા કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૮/૦૬/૮૪ ૧૭/૦૧/૮૫
૧૮ શ્રી બી. વી પારેખ કાર્યપાલક ઇજનેર ૧૮/૦૧/૮૫ ૨૪/૦૧/૮૫
૧૯ શ્રી બી. વી. યારાગુપ્પી કાર્યપાલક ઇજનેર ૨૫/૦૧/૮૫ ૩૧/૦૧/૮૫
૨૦ શ્રી બી. વી. પારેખ કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૧/૦૨/૮૫ ૧૬/૦૨/૮૫
૨૧ શ્રી બી. વી યારાગુપ્પી કાર્યપાલક ઇજનેર ૧૮/૦૨/૮૫ ૧૧/૦૪/૮૫
૨૨ શ્રી બી. વી. પારેખ કાર્યપાલક ઇજનેર ૧૧/૦૪/૮૫ ૨૫/૦૪/૮૫
૨૩ શ્રી બી. વી. યારાગુપ્પી કાર્યપાલક ઇજનેર ૨૫/૦૪/૮૫ ૨૩/૧૨/૮૫
૨૪ શ્રી એન. આર. ૫ડીયા કાર્યપાલક ઇજનેર ૨૪/૧૨/૮૫ ૦૩/૦૧/૮૬
૨૫ શ્રી બી. વી. યારાગુપ્પી કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૩/૦૧/૮૬ ૩૦/૧૧/૮૭
૨૬ શ્રી બી. વી. પારેખ કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૧/૧૨/૮૭ ૨૨/૧૨/૮૭
૨૭ શ્રી આર. વી. શાહ કાર્યપાલક ઇજનેર ૨૨/૧૨/૮૭ ૧૬/૦૪/૯૦
૨૮ શ્રી એન. આર. ૫ડીયા કાર્યપાલક ઇજનેર ૧૬/૦૪/૯૦ ૧૩/૦૫/૯૦
૨૯ શ્રી આર. વી. શાહ કાર્યપાલક ઇજનેર ૧૪/૦૫/૯૦ ૧૨/૧૨/૯૦
૩૦ શ્રી એન. આર. ૫ડીયા કાર્યપાલક ઇજનેર ૧૨/૧૨/૯૦ ૨૯/૦૪/૯૧
૩૧ શ્રી જે. એચ. સોલંકી કાર્યપાલક ઇજનેર ૩૦/૦૪/૯૧ ૩૧/૧૨/૯૬
૩૨ શ્રી બી. વી. પારેખ કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૧/૦૧/૯૭ ૧૪/૧૦/૯૭
૩૩ શ્રી એલ. પી. સાવલીયા કાર્યપાલક ઇજનેર ૧૫/૧૦/૯૭ ૦૭/૧૧/૯૭
૩૪ શ્રી બી. વી. પારેખ કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૮/૧૧/૯૭ ૨૬/૦૪/૯૯
૩૫ શ્રી પી. એમ. રાઠોડ કાર્યપાલક ઇજનેર ૨૬/૦૪/૯૯ ૦૭/૧૦/૦૧
૩૬ શ્રી એમ. એમ. વાઘેલા કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૮/૧૦/૦૧ ૧૭/૧૨/૦૧
૩૭ શ્રી પી. એમ. રાઠોડ કાર્યપાલક ઇજનેર ૧૮/૧૨/૦૧ ૧૯/૧૨/૦૧
૩૮ શ્રી એમ. એમ. વાઘેલા કાર્યપાલક ઇજનેર ૧૯/૧૨/૦૧ ૧૫/૦૧/૦૨
૩૯ શ્રી એન. વી. કોટવાળ કાર્યપાલક ઇજનેર ૧૬/૦૧/૦૨ ૧૯/૦૫/૦૫
૪૦ શ્રી એલ. જી. કોશીયા કાર્યપાલક ઇજનેર ૨૦/૦૫/૦૫ ૨૪/૦૪/૦૮
૪૧ શ્રી એન. કે. ગોયાણી કાર્યપાલક ઇજનેર ૨૪/૦૪/૦૮ ૩૦/૧૧/૦૮
૪૨ શ્રી જે. કે. ચૌહાણ કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૧/૧૨/૦૮ ૨૯/૧૨/૦૮
૪૩ શ્રી એન. કે. ચૌધરી કાર્યપાલક ઇજનેર ૨૯/૧૨/૦૮ ૨૪/૦૨/૦૯
૪૪ શ્રી એચ. વી. ધનાણી કાર્યપાલક ઇજનેર ૨૪/૦૨/૦૯ ૦૧/૦૩/૦૯
૪૫ શ્રી જે. કે. ચૌહાણ કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૧/૦૩/૦૯ ૨૯/૧૧/૦૯
૪૬ શ્રી એ. એચ. ૫ટેલ કાર્યપાલક ઇજનેર ૩૦/૧૧/૦૯ ૧૧/૧૨/૦૯
૪૭ શ્રી જે.કે. ચૌહાણ કાર્યપાલક ઇજનેર ૧૨/૧૨/૦૯ ૩૦/૦૪/૧૩
૪૮ શ્રી એન. એસ. ૫ટેલ કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૧/૦૫/૧૩ ૨૭/૦૨/૧૪
૪૯ શ્રી એમ.કે.દોશીકાર્યપાલક ઇજનેર ૨૮/૦૨/૧૪ ૩૦/૧૧/૧૪
૫૦ શ્રી એચ.આર.રાવલકાર્યપાલક ઇજનેર ૦૧/૧૨/૧૪ ૧૦/૦૮/૧૫
૫૧ શ્રી એસ.જી.પટેલકાર્યપાલક ઇજનેર ૧૦/૦૮/૧૫ ૦૩/૦૪/૨૦૧૭
૫૨ શ્રી ડી.બી.નારીયા.કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૩/૦૪/૨૦૧૭ ૩૦/૦૬/૨૦૧૭
૫૩ શ્રી એચ.આર.રાવલકાર્યપાલક ઇજનેર ૦૧/૦૭/૨૦૧૭ ચાલુ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681176