મુખપૃષ સિંચાઇ શાખા

ઈન્‍કમબન્‍સી ચાર્ટ


કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત સિંચાઈ વિભાગ, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, ભાવનગર
ક્રમ નં. અધિકારશ્રીનું નામ હોદ્દોકયારથી તારીખ કયા સુધી તારીખ

શ્રી બી. કે. માવદિયા

કાર્યપાલક ઇજનેર

૨૩/૦૬/૭૭

૦૫/૦૯/૭૭

શ્રી આર. સી. વ્‍યાસ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૦૫/૦૯/૭૭

૨૨/૦૯/૭૭

શ્રી બી. કે. માવદિયા

કાર્યપાલક ઇજનેર

૨૨/૦૯/૭૭

૧૪/૧૦/૭૭

શ્રી આર. સી. વ્‍યાસ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૧૪/૧૦/૭૭

૧૮/૦૮/૭૮

શ્રી બી. જે. શુકલ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૧૯/૦૮/૭૮

૦૯/૧૧/૭૮

શ્રી બી. કે. માવદિયા

કાર્યપાલક ઇજનેર

૧૦/૧૧/૭૮

૨૭/૧૧/૭૮

શ્રી બી. જે. શુકલ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૨૮/૧૧/૭૮

૧૮/૧૨/૭૮

શ્રી બી. કે. માવદિયા

કાર્યપાલક ઇજનેર

૧૯/૧૨/૭૮

૦૩/૦૧/૭૯

શ્રી એ. જે. ચાવડા

કાર્યપાલક ઇજનેર

૦૪/૦૧/૭૯

૬/૦૯/૭૯

૧૦

શ્રી આઈ એમ. મહેતા

કાર્યપાલક ઇજનેર

૦૬/૦૯/૭૯

૦૮/૦૮/૮૦

૧૧

શ્રી જે. પી. ૫ટેલ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૦૮/૦૮/૮૦

૨૧/૧૨/૮૧

૧૨

શ્રી એલ. ડી. આમેટા

કાર્યપાલક ઇજનેર

૨૧/૧૨/૮૧

૦૮/૦૨/૮૨

૧૩

શ્રી એસ. પી. રૂપેરા

કાર્યપાલક ઇજનેર

૦૮/૦૨/૮૨

૦૧/૦૭/૮૩

૧૪

શ્રી એલ. ડી. આમેટા

કાર્યપાલક ઇજનેર

૦૧/૦૭/૮૨

૩૧/૦૭/૮૨

૧૫

શ્રી બી. જે. મહેતા

કાર્યપાલક ઇજનેર

૩૧/૦૭/૮૨

૧૬/૦૫/૮૪

૧૬

શ્રી એલ. ડી. આમેટા

કાર્યપાલક ઇજનેર

૧૭/૦૫/૮૪

૦૭/૬/૮૪

૧૭

શ્રી બી. જે. મહેતા

કાર્યપાલક ઇજનેર

૦૮/૦૬/૮૪

૧૭/૦૧/૮૫

૧૮

શ્રી બી. વી પારેખ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૧૮/૦૧/૮૫

૨૪/૦૧/૮૫

૧૯

શ્રી બી. વી. યારાગુપ્પી

કાર્યપાલક ઇજનેર

૨૫/૦૧/૮૫

૩૧/૦૧/૮૫

૨૦

શ્રી બી. વી. પારેખ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૦૧/૦૨/૮૫

૧૬/૦૨/૮૫

૨૧

શ્રી બી. વી યારાગુપ્પી

કાર્યપાલક ઇજનેર

૧૮/૦૨/૮૫

૧૧/૦૪/૮૫

૨૨

શ્રી બી. વી. પારેખ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૧૧/૦૪/૮૫

૨૫/૦૪/૮૫

૨૩

શ્રી બી. વી. યારાગુપ્પી

કાર્યપાલક ઇજનેર

૨૫/૦૪/૮૫

૨૩/૧૨/૮૫

૨૪

શ્રી એન. આર. ૫ડીયા

કાર્યપાલક ઇજનેર

૨૪/૧૨/૮૫

૦૩/૦૧/૮૬

૨૫

શ્રી બી. વી. યારાગુપ્પી

કાર્યપાલક ઇજનેર

૦૩/૦૧/૮૬

૩૦/૧૧/૮૭

૨૬

શ્રી બી. વી. પારેખ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૦૧/૧૨/૮૭

૨૨/૧૨/૮૭

૨૭

શ્રી આર. વી. શાહ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૨૨/૧૨/૮૭

૧૬/૦૪/૯૦

૨૮

શ્રી એન. આર. ૫ડીયા

કાર્યપાલક ઇજનેર

૧૬/૦૪/૯૦

૧૩/૦૫/૯૦

૨૯

શ્રી આર. વી. શાહ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૧૪/૦૫/૯૦

૧૨/૧૨/૯૦

૩૦

શ્રી એન. આર. ૫ડીયા

કાર્યપાલક ઇજનેર

૧૨/૧૨/૯૦

૨૯/૦૪/૯૧

૩૧

શ્રી જે. એચ. સોલંકી

કાર્યપાલક ઇજનેર

૩૦/૦૪/૯૧

૩૧/૧૨/૯૬

૩૨

શ્રી બી. વી. પારેખ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૦૧/૦૧/૯૭

૧૪/૧૦/૯૭

૩૩

શ્રી એલ. પી. સાવલીયા

કાર્યપાલક ઇજનેર

૧૫/૧૦/૯૭

૦૭/૧૧/૯૭

૩૪

શ્રી બી. વી. પારેખ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૦૮/૧૧/૯૭

૨૬/૦૪/૯૯

૩૫

શ્રી પી. એમ. રાઠોડ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૨૬/૦૪/૯૯

૦૭/૧૦/૦૧

૩૬

શ્રી એમ. એમ. વાઘેલા

કાર્યપાલક ઇજનેર

૦૮/૧૦/૦૧

૧૭/૧૨/૦૧

૩૭

શ્રી પી. એમ. રાઠોડ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૧૮/૧૨/૦૧

૧૯/૧૨/૦૧

૩૮

શ્રી એમ. એમ. વાઘેલા

કાર્યપાલક ઇજનેર

૧૯/૧૨/૦૧

૧૫/૦૧/૦૨

૩૯

શ્રી એન. વી. કોટવાળ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૧૬/૦૧/૦૨

૧૯/૦૫/૦૫

૪૦

શ્રી એલ. જી. કોશીયા

કાર્યપાલક ઇજનેર

૨૦/૦૫/૦૫

૨૪/૦૪/૦૮

૪૧

શ્રી એન. કે. ગોયાણી

કાર્યપાલક ઇજનેર

૨૪/૦૪/૦૮

૩૦/૧૧/૦૮

૪૨

શ્રી જે. કે. ચૌહાણ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૦૧/૧૨/૦૮

૨૯/૧૨/૦૮

૪૩

શ્રી એન. કે. ચૌધરી

કાર્યપાલક ઇજનેર

૨૯/૧૨/૦૮

૨૪/૦૨/૦૯

૪૪

શ્રી એચ. વી. ધનાણી

કાર્યપાલક ઇજનેર

૨૪/૦૨/૦૯

૦૧/૦૩/૦૯

૪૫

શ્રી જે. કે. ચૌહાણ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૦૧/૦૩/૦૯

૨૯/૧૧/૦૯

૪૬

શ્રી એ. એચ. ૫ટેલ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૩૦/૧૧/૦૯

૧૧/૧૨/૦૯

૪૭

શ્રી જે.કે. ચૌહાણ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૧૨/૧૨/૦૯

૩૦/૦૪/૧૩

૪૮

શ્રી એન. એસ. ૫ટેલ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૦૧/૦૫/૧૩

૨૭/૦૨/૧૪

૪૯

શ્રી એમ.કે.દોશી

કાર્યપાલક ઇજનેર

૨૮/૦૨/૧૪

૩૦/૧૧/૧૪

૫૦

શ્રી એચ.આર.રાવલ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૦૧/૧૨/૧૪

૧૦/૦૮/૧૫

૫૧

શ્રી એસ.જી.પટેલ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૧૦/૦૮/૧૫

૦૩/૦૪/૨૦૧૭

૫૨

શ્રી ડી.બી.નારીયા.

કાર્યપાલક ઇજનેર

૦૩/૦૪/૨૦૧૭

૩૦/૦૬/૨૦૧૭

૫૩

શ્રી એચ.આર.રાવલ

કાર્યપાલક ઇજનેર

૦૧/૦૭/૨૦૧૭

ચાલુ


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/12/2017

વપરાશકર્તાઓ : 576946