મુખપૃષ સિંચાઇ શાખા

ઈન્‍કમબન્‍સી ચાર્ટ


ક્રમ

નામ

સમયગાળો

રેગ્‍યુલર કે ઈન્‍ચાર્જ

કઈ તારીખથી

કઈ તારીખ સુધી

1

શ્રી બી. કે. માવદિયા

23/06/77

05/09/77

ઈનચાર્જ

2

શ્રી આર. સી. વ્‍યાસ

05/09/77

22/09/77

રેગ્‍યુલર

3

શ્રી બી. કે. માવદિયા

22/09/77

14/10/77

ઈનચાર્જ

4

શ્રી આર. સી. વ્‍યાસ

14/10/77

18/08/78

રેગ્‍યુલર

5

શ્રી બી. જે. શુકલ

19/08/78

09/11/78

રેગ્‍યુલર

6

શ્રી બી. કે. માવદિયા

10/11/78

27/11/78

ઈનચાર્જ

7

શ્રી બી. જે. શુકલ

28/11/78

18/12/78

રેગ્‍યુલર

8

શ્રી બી. કે. માવદિયા

19/12/78

03/01/79

ઈનચાર્જ

9

શ્રી એ. જે. ચાવડા

04/01/79

6/09/79

રેગ્‍યુલર

10

શ્રી આઈ એમ. મહેતા

06/09/79

08/08/80

રેગ્‍યુલર

11

શ્રી જે. પી. ૫ટેલ

08/08/80

21/12/81

રેગ્‍યુલર

12

શ્રી એલ. ડી. આમેટા

21/12/81

08/02/82

ઈનચાર્જ

13

શ્રી એસ. પી. રૂપેરા

08/02/82

01/07/83

રેગ્‍યુલર

14

શ્રી એલ. ડી. આમેટા

01/07/82

31/07/82

ઈનચાર્જ

15

શ્રી બી. જે. મહેતા

31/07/82

16/05/84

રેગ્‍યુલર

16

શ્રી એલ. ડી. આમેટા

17/05/84

07/6/84

ઈનચાર્જ

17

શ્રી બી. જે. મહેતા

08/06/84

17/01/85

રેગ્‍યુલર

18

શ્રી બી. વી પારેખ

18/01/85

24/01/85

ઈનચાર્જ

19

શ્રી બી. વી. યારાગુપ્પી

25/01/85

31/01/85

રેગ્‍યુલર

20

શ્રી બી. વી. પારેખ

01/02/85

16/02/85

ઈનચાર્જ

21

શ્રી બી. વી યારાગુપ્પી

18/02/85

11/04/85

રેગ્‍યુલર

22

શ્રી બી. વી. પારેખ

11/04/85

25/04/85

ઈનચાર્જ

23

શ્રી બી. વી. યારાગુપ્પી

25/04/85

23/12/85

રેગ્‍યુલર

24

શ્રી એન. આર. ૫ડીયા

24/12/85

03/01/86

ઈનચાર્જ

25

શ્રી બી. વી. યારાગુપ્પી

03/01/86

30/11/87

રેગ્‍યુલર

26

શ્રી બી. વી. પારેખ

01/12/87

22/12/87

ઈનચાર્જ

27

શ્રી આર. વી. શાહ

22/12/87

16/04/90

રેગ્‍યુલર

28

શ્રી એન. આર. ૫ડીયા

16/04/90

13/05/90

ઈનચાર્જ

29

શ્રી આર. વી. શાહ

14/05/90

12/12/90

રેગ્‍યુલર

30

શ્રી એન. આર. ૫ડીયા

12/12/90

29/04/91

ઈનચાર્જ

31

શ્રી જે. એચ. સોલંકી

30/04/91

31/12/96

રેગ્‍યુલર

32

શ્રી બી. વી. પારેખ

01/01/97

14/10/97

ઈનચાર્જ

33

શ્રી એલ. પી. સાવલીયા

15/10/97

07/11/97

ઈનચાર્જ

34

શ્રી બી. વી. પારેખ

08/11/97

26/04/99

ઈનચાર્જ

35

શ્રી પી. એમ. રાઠોડ

26/04/99

07/10/01

રેગ્‍યુલર

36

શ્રી એમ. એમ. વાઘેલા

08/10/01

17/12/01

ઈનચાર્જ

37

શ્રી પી. એમ. રાઠોડ

18/12/01

19/12/01

રેગ્‍યુલર

38

શ્રી એમ. એમ. વાઘેલા

19/12/01

15/01/02

ઈનચાર્જ

39

શ્રી એન. વી. કોટવાળ

16/01/02

19/05/05

રેગ્‍યુલર

40

શ્રી એલ. જી. કોશીયા

20/05/05

24/04/08

ઈનચાર્જ

41

શ્રી એન. કે. ગોયાણી

24/04/08

30/11/08

ઈનચાર્જ

42

શ્રી જે. કે. ચૌહાણ

01/12/08

29/12/08

રેગ્‍યુલર

43

શ્રી એન. કે. ચૌધરી

29/12/08

24/02/09

ઈનચાર્જ

44

શ્રી એચ. વી. ધનાણી

24/02/09

01/03/09

ઈનચાર્જ

45

શ્રી જે. કે. ચૌહાણ

01/03/09

29/11/09

રેગ્‍યુલર

46

શ્રી એ. એચ. ૫ટેલ

30/11/09

11/12/09

ઈનચાર્જ

47

શ્રી જે. ચૌહાણ

12/12/09

30/04/13

રેગ્‍યુલર

48

શ્રી એન. એસ. ૫ટેલ

01/05/13

----

રેગ્‍યુલર


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 21/8/2017

વપરાશકર્તાઓ : 559883