મુખપૃષ્ઠ પ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના

પંચાયતી રાજયની સ્‍થા૫ના ગુજરાતમાં થઈ ત્‍યારથી જિલ્‍લા પંચાયતની વિવિધ પંચાયત સેવા પ્રવૃતિઓની કામગીરી તેની વિવિધ શાખાઓ દ્રારા હાથ ધરવામાં આવેલ છે. ત્‍યારબાદ સને : ૧૯૭૭ થી રાજયમાં નાની સિંચાઈ યોજના અંગેની કામગીરી માટે પંચાયત સિંચાઈ વિભાગનુ માળખુ તૈયાર કરી નાની સિંચાઈ યોજનાને લગતી તમામ કામગીરી પંચાયત સિંચાઈ વિભાગને સોં૫વામાં આવેલ છે.
જિલ્‍લા મથકે પંચાયત સિંચાઈ વિભાગ તથા જિલ્‍લાના ૧૦ તાલુકામાં કુલ ૪ (ચાર) પંચાયત સિંચાઈ પેટા વિભાગ નાની સિંચાઈ યોજનાની કામગીરી માટે કાર્યરત છે. આ વિભાગ દ્રારા ૬૪0 હેકટર સિંચાઈ શકિત સુધીની નવી નાની સિંચાઈ યોજનાઓ બનાવવા ઉ૫રાંત હયાત નાની સિંચાઈ યોજનાની જાળવણી અને મરામતની કામગીરી, સદરહું કામો માટે જમીન સંપાદિત કરી ખેડુતોને સિંચાઈ માટે મહતમ ઉ૫યોગી થવા માટે યોજનાઓ પુરી કરવા માટેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે.
આ વિભાગ દ્વારા બાંધવામાં આવેલ ચેકડેમ તથા અનુ્શ્રવણ તળાવોના મરામતની કામગીરી તેમજ જિલ્લા પંચાયત સ્વભંડોળમાંથી સદસ્યશ્રી દ્વારા સુચવાયેલ તથા સદસયશ્રી દ્વારા સરકાર સદરનાં સુચવેલ યોજનાકીય/ચેકડેમ/અનુશ્રવણ તળાવના મરામત માટેના કાર્યો સરકારશ્રીમાં મંજુરી અર્થે મોકલી સૈધાંતિક મંજુરી મળયે તે કાર્યો હાથ ઉપર લેવામાં આવે છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/12/2017

વપરાશકર્તાઓ : 576915