મુખપૃષ સિંચાઇ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સિંચાઈ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચેરી,ભાવનગર
મુખ્‍ય સં૫ર્ક અધિકારી શ્રી એચ.આર.રાવલ
હોદ્દોઃઇન્ચાર્જ કાર્યપાલક ઇજનેર
ફોન નંબર ઓફિસ ૦૨૭૮-૨૫૧૨૯૮૦
ફેકસ નંબર ૦૨૭૮-૨૫૧૦૧૩૫
મોબાઇલ નં.- ૯૮૨૫૨૮૫૫૯૩
ઇ-મેઇલ એડ્રેસઃ-(સરકારી)bvnpid@yahoo.co.in
ઇ-મેઇલ એડ્રેસઃ-(સરકારી)
ક્રમ કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદૃો મોબાઈલ નંબર ઇ-મેઇલ એડ્રેસ કામગીરી
શ્રી એન.બી.રાઠોડમદદનીશ ઇજનેર૯૫૩૭૬૬૨૧૮૮-વિભાગને લગતી તાંત્રિક કામગીરી
શ્રી એન.બી.જાની નાયબ ચીટનીશ ૯૪૨૭૫૦૩૦૯૫ - ખાતાકીય તપાસ, શાખાનાં કર્મચારીની કામગીરીનું અવલોકન કરવુ
બી.પી.લાધવાવિભાગીય હિસાબનીશ૯૪૨૭૨૧૭૬૭૨- વિભાગનાં હિસાબને લગતી કામગીરી
શ્રી એ.એન.જોષીસીની. કલાર્ક (વહીવટી) ૯૯૨૪૭૬૯૯૭૯ - ટેન્ડર તથા બીલોના ઓડીટની કામગીરી
શ્રી કે.એમ.વાઘેલા ટ્રેસર ૯૯૯૨૪૨૬૫૬૪૮ - નકશાને લગતી કામગીરી
શ્રી ડી.વી.બુધેલીયાજુ.કલાર્ક (હિસાબી)૯૫૮૬૦૫૧૫૧૫- બજેટ અને પી.આર.સી. ને લગતી કામગીરી
શ્રીમતિ કે.જે.ભટ્ટ જુ.કલાર્ક (વહીવટી) ૯૦૩૩૭૯૨૫૩૦ - મીટીંગ, બીન ખેતી, માહિતી અધિકારને લગતી કામગીરી
શ્રી આર.બી.વાઘાણી સીની.કલાર્ક (હિસાબી) ૯૪૨૮૮૫૬૫૩૧ - હિસાબીને લગતી તમામ કામગીરી
શ્રી એસ. બી. ૫લાણીયા વર્ક આસીસ્‍ટન્‍ટ ૯૭૨૬૬૦૬૧૬૬ - બજેટને લગતી કામગીરી
૧૦ શ્રી એસ.એસ. ૫રમાર સીની.કલાર્ક (વહીવટી) ૯૮૭૯૦૩૭૦૭૪ - કર્મચારીઓના મહેકમને લગતી કામગીરી
૧૧શ્રી કે.એ.જાદવપટ્ટાવાળા૯૮૭૯૭૩૮૩૬૨-શાખાની ટપાલો પંહોચાડવાની કામગીરી

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/10/2017

વપરાશકર્તાઓ : 570096