મુખપૃષ સિંચાઇ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સિંચાઈ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચેરી,ભાવનગર
મુખ્‍ય સં૫ર્ક અધિકારી શ્રી એચ.આર.રાવલ
હોદ્દોઃઇન્ચાર્જ કાર્યપાલક ઇજનેર
ફોન નંબર ઓફિસ ૦૨૭૮-૨૫૧૨૯૮૦
ફેકસ નંબર ૦૨૭૮-૨૫૧૦૧૩૫
મોબાઇલ નં.- ૯૮૨૫૨૮૫૫૯૩
ઇ-મેઇલ એડ્રેસઃ-(સરકારી)bvnpid@yahoo.co.in
ઇ-મેઇલ એડ્રેસઃ-(સરકારી)
ક્રમ કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદૃો મોબાઈલ નંબર ઇ-મેઇલ એડ્રેસ કામગીરી
શ્રી એન.બી.રાઠોડમદદનીશ ઇજનેર૯૫૩૭૬૬૨૧૮૮-વિભાગને લગતી તાંત્રિક કામગીરી
શ્રી એન.બી.જાની નાયબ ચીટનીશ ૯૪૨૭૫૦૩૦૯૫ ખાતાકીય તપાસ, શાખાનાં કર્મચારીની કામગીરીનું અવલોકન કરવુ
બી.પી.લાધવાવિભાગીય હિસાબનીશ૯૪૨૭૨૧૭૬૭૨વિભાગનાં હિસાબને લગતી કામગીરી
શ્રી કે.એમ.વાઘેલા ટ્રેસર ૯૯૯૨૪૨૬૫૬૪૮ નકશાને લગતી કામગીરી
શ્રી એસ.એસ. ૫રમાર સીની.કલાર્ક (વહીવટી) ૯૮૭૯૦૩૭૦૭૪ - કર્મચારીઓના મહેકમને લગતી કામગીરી
શ્રી આર.બી.વાઘાણી સીની.કલાર્ક (હિસાબી) ૯૪૨૮૮૫૬૫૩૧ - હિસાબીને લગતી તમામ કામગીરી
શ્રી એ.એન.જોષીસીની. કલાર્ક (વહીવટી) ૯૯૨૪૭૬૯૯૭૯ ટેન્ડર તથા બીલોના ઓડીટની કામગીરી
શ્રી એસ. બી. ૫લાણીયા વર્ક આસીસ્‍ટન્‍ટ ૯૭૨૬૬૦૬૧૬૬ - બજેટને લગતી કામગીરી
શ્રીમતિ કે.જે.ભટ્ટ જુ.કલાર્ક (વહીવટી) ૯૦૩૩૭૯૨૫૩૦ - મીટીંગ, બીન ખેતી, માહિતી અધિકારને લગતી કામગીરી
૧૦શ્રી કે.એ.જાદવપટ્ટાવાળા૯૮૭૯૭૩૮૩૬૨-શાખાની ટપાલો પંહોચાડવાની કામગીરી

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681103