શિક્ષણ શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખા સંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામશિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામુમોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારીઅધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી
ફોન નંબર૦૨૭૮-૨૫૨૩૫૮૨ (૧૩૪)
ફેકસ નંબર-

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
ક્રમ નંકર્મચારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નંઇ-મેઇલ એડ્રેસ
શ્રી એચ.એચ.ચૌધરી ઇ.ચા ડી.પી.ઇ.ઓ૯૯૦૯૯૭૧૬૫૫ dpeobhavnagar@gmail.com
શ્રી એચ.જી.દવેડે.ડી.પી.ઇ.ઓ૯૪૨૧૪૮૬૯૪ dpeobhavnagar@gmail.com
શ્રી ડી.કે.મકવાણાના.ચી૯૮૨૪૨૯૨૧૧૨ dpeobhavnagar@gmail.com
શ્રી એ.એ.બોરીચાસી.કલાર્ક૮૪૬૦૨૦૮૭૮૩ dpeobhavnagar@gmail.com
શ્રી આર.પી.ઓઝાસી.કલાર્ક૯૪૨૭૭૮૧૫૯૫ dpeobhavnagar@gmail.com
શ્રી આર.જે.જોષીસી.એકા૯૯૦૯૪૭૦૯૪૭ dpeobhavnagar@gmail.com
શ્રી એન.આર.પઠાણસી.એકા૯૯૦૪૧૧૬૩૬૪ dpeobhavnagar@gmail.com
શ્રી એમ.એમ.ચુડાસમાજુ.કલાર્ક૯૯૨૪૧૧૩૯૮૮ dpeobhavnagar@gmail.com
શ્રી યુ.બી. ધાંધલ્યાજુ.કલાર્ક૯૪૨૭૧૬૪૩૯૩ dpeobhavnagar@gmail.com
૧૦શ્રી ડી.એચ.ભટૃજુ.કલાર્ક૯૪૦૮૩૭૫૯૪૦ dpeobhavnagar@gmail.com
૧૧શ્રી જી.એસ.રાયજાદાડ્રાઇવર૯૮૨૪૭૮૧૮૩૫ dpeobhavnagar@gmail.com
૧૨શ્રી યુ.બી.પલાણીયાપટૃાવાળા૭૩૮૩૮૦૯૨૧૨ dpeobhavnagar@gmail.com
૧૩શ્રી જે.બી.કુરેશીપટૃાવાળા૯૯૨૫૯૬૨૧૬૯ dpeobhavnagar@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681185