શિક્ષણ શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખા સંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામશિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામુમોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારીઅધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી
ફોન નંબર૦૨૭૮-૨૫૨૩૫૮૨ (૧૩૪)
ફેકસ નંબર-
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં -નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી ડો.વી.ડી.વરુસાહેબજિ.પ્રા.શિ.અધિકારી૦૨૭૮-૨૫૨૩૫૮૨૦૨૭૮-૨૫૨૩૫૮૨૯૯૦૯૯૭૧૬૫૫
શ્રી વાસુદેવભાઇ.જી.પંડયાનાયબ ચીટનીસ૯૮૭૯૬૧૨૧૬૨
શ્રી ઇશ્વરભાઇ મકવાણાસી.કલાર્ક૯૪૨૮૫૨૨૪૧૯
શ્રી દિપકભાઇ.મકવાણાસી.કલાર્ક૯૮૨૪૨૯૨૧૧૨
શ્રી ભરતભાઇ બારૈયાસી.એકા.કલા્ર્ક
શ્રી રોહિતસિંહ ગોહિલસી.એકા.કલા્ર્ક
શ્રી જે.એન.કોરડિયાજુ.કલાર્ક
શ્રી એચ.આઇ.મલેકજુ.કલાર્ક
કુ .આરતી.એમ.પંડયાજુ.કલાર્ક૯૦૩૩૫૬૫૮૧૨
૧૦કુ. નેહલબા.એચ.ઝાલાજુ.કલાર્ક

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 559321