મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખા નું નામમહેકમ શાખા
શાખા અધિકારીશ્રીનું નામ શ્રી સી. સી. પટેલ
હોદ્દોનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી(મહેકમ)
સરનામુજિલ્લા પંચાયત કચેરી,બળવંતરાય મહેતા ભવન, મોતીબાગ, ભાવનગર
ફોન નં. ઓફિસ ૦૨૭૮- ૨૪૩૩૮૬૮
મોબાઇલ ન૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦, ૯૮૨૪૨૫૦૧૩૬
ઇમેઇલ એડ્રેસઃસરકારી dyddo-adm-bav@gujarat.gov.in
પર્સનલ dyddoestbvn@gmail.ocm
શાખા વહિવટી અધિકારી
ક્રમકર્મચારીનું નામહોદૃોટેલીફોન નંબરઈ મેઈલ એડ્રેસકામગીરી
શ્રી બી. જે. ત્રિવેદી નાયબ ચીટનીશ ૯૪૨૭૭૪૮૮૯૪bjtrivedi61@gmail.com શાખાધિકારીશ્રી તેમજ તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓ ની લગત તમામ કામગીરી તથા શાખાનું સુપરવિઝન
શ્રી ડી.એચ.વોરાનાયબ ચીટનીશ૯૯૨૪૫૮૦૦૭૭-      તલાટી-કમ-મંત્રી ની મહેકમને લગત તમામ કામગીરી
કુ. ડી.એન.કનૈયાસિનિ. કલાર્ક૯૯૯૮૨૭૫૩૭૨dharmishthakanaiya@gmail.com નાયબ ચિટનિસ, સીનીયર ક્લાર્ક, જુનીયર ક્લાર્ક ની મહેકમને લગત તમામ કામગીરી
શ્રી એસ. કે. દવે સિનિ.કલાર્ક૯૮૨૫૩૫૬૨૫૯ વિસ્તરણ અધિકારી અને સર્કલ ઇન્સ્પેક્ટરનું મહેકમ તથા ખાતાકીય તપાસ
કુ. આર. વી. પટેલ જુ. ક્લાર્ક (ઈન્‍ચાર્જ)૯૩૭૭૮૦૮૮૬૮ જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ/બોર્ડની તમામ કામગીરી, ભાષાકીય પરીક્ષા/મુક્તિની કામગીરી, ચૂંટણીની કામગીરી
શ્રી એ.એ.ગોહિલજુ.કલાર્ક૯૫૩૭૭૮૦૮૬૮agohil033@gmail.com આર. ટી. આઇ. ડ્રાઇવર, પટ્ટાવાળા, ટાઇપિસ્ટની મહેકમની કામગીરી, આંતર જિલ્લા ફેરબદલી તથા અન્ય
કુ. આર.વી.પટેલજુ.કલાર્ક૭૫૬૭૮૭૫૯૮૫riddhipatel2986@gmail.com શાખાના કર્મચારીઓનું મહેકમ તથા અન્ય
શ્રીમતિ ભાવિકાબેન ગોહેલ તલાટી કમ મંત્રી ૮૧૪૧૩૯૨૪૪૦bhavikagohel1@gmail.com તલાટી કમ મંત્રીના મહેકમ અંગેની કામગીરીમાં સહાયરૂપ થવું તેમજ એલાઉન્સ, નિવૃત્તિ, સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ અને તલાટી કમ મંત્રી ઓપ વર્ગની તાલીમ
રજીસ્ટ્રી શાખા
કુ. એસ.એસ.બારૈયાજુ.કલાર્ક૭૬૯૮૫૫૩૧૮૮sangitabaraiya2@gmail.com આઉટવર્ડ, ઇનવર્ડ
૧૦કુ. એસ.બી.સોલંકીજુ.કલાર્ક૭૨૮૪૦૪૪૬૯૫solankisangitab@gmail.com આઉટવર્ડ, ઇનવર્ડ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 645795