મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખા નું નામમહેકમ શાખા
શાખા અધિકારીશ્રીનું નામશ્રી ટી. એમ. મકવાણા
હોદ્દોનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (મહેકમ)
સરનામુમોતીબાગ ટાઉનહોલ ની બાજુમાં, જિ.પં. ભાવનગર
ફોન નં- ઓફિસ/ફેક્સ (૦૨૭૮) ૨૪૨૮૮૬૪
મોબાઇલ ન૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦
ઇમેઇલ એડ્રેસઃસરકારી dyddoestbvn@gmail.com

શાખા વહિવટી અધિકારી

ક્રમઅધિકારી/કર્મચારીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નંઇ-મેઇલ એડ્રેસકામગીરી
૧.શ્રી બી.જે. ત્રિવેદીના.ચી૯૪૨૭૭૪૮૮૯૪dyddoestbvn@gmail.comમહેકમ ના.ચી
૨.શ્રી ડી.એચ. વોરાના.ચી૯૯૨૪૫૮૦૦૭૭dyddoestbvn@gmail.comતકમ ના.ચી
૩.શ્રી એમ.જી. ઠાકરસી.ક્લાર્ક૯૭૧૨૧૭૧૬૧૭dyddoestbvn@gmail.comવર્ગ-૩ મહેકમ
૪.શ્રી એમ.આર. બારૈયાસી.ક્લાર્ક૯૭૧૪૬૭૯૮૬૭dyddoestbvn@gmail.comખાતાકીય તપાસ
૫.શ્રી એ.એ. ગોહિલ જુ.ક્લાર્ક૯૫૩૭૭૮૦૬૬૭dyddoestbvn@gmail.comવર્ગ-૪ મહેકમ
૬.શ્રી જે.એસ. છભાડજુ.ક્લાર્ક૯૮૨૪૫૫૫૪૭૪dyddoestbvn@gmail.comશાખા મહેકમ/શાખા રજીસ્ટ્રી
૭.શ્રી એસ.એસ. બારૈયાજુ.ક્લાર્ક૭૬૯૮૫૫૩૧૮૮dyddoestbvn@gmail.comરજીસ્ટ્રી શાખા
૮.શ્રી એસ.બી. સોલંકી જુ.ક્લાર્ક૭૨૮૪૦૪૪૬૯૫dyddoestbvn@gmail.comરજીસ્ટ્રી શાખા

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681124