મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામમહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામું :-મોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી :-નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૪ (૧૦૭)
શાખા વહિવટી અધિકારી
અં -નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી બી.પી.મિસ્ત્રી સાહેબનાયબ જિ.વિકાસ.અધિકારી સાહેબ(મહેકમ)૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૪૨૪૨૮૮૬૪૭૫૬૭૦૧૭૩૨૫dyddo-adm-bav@gujrat.gov.in
શ્રી હિતેષ્.એમ.પંડયાનાયબ ચીટનીસ૯૪૨૭૫૦૩૦૯૬dyddoestbvn@gmail.com
શ્રી એસ.એચ.રાઠોડનાયબ ચીટનીસ૯૯૦૪૬૭૯૭૭૧
શ્રી એ.વી.ગોહિલસી.કલાર્ક૯૪૨૮૪૦૮૭૬૭
શ્રી આર.એચ.ભટટસી..કલાર્ક૯૯૭૮૮૬૬૭૬૬
શ્રી એ.એન.જોષીજુ.કલાર્ક૯૧૫૭૩૭૧૫૩૬
શ્રી એ.એ.ગોહિલજુ.કલાર્ક૯૫૩૭૭૮૦૬૬૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/12/2017

વપરાશકર્તાઓ : 576943