મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખા નું નામમહેકમ શાખા
શાખા અધિકારીશ્રીનું નામ શ્રી સી. સી. પટેલ
હોદ્દોનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી)
સરનામુજિલ્લા પંચાયત કચેરી,બળવંતરાય મહેતા ભવન, મોતીબાગ, ભાવનગર
ફોન નં. ઓફિસ ૦૨૭૮- ૨૪૩૩૮૬૮
મોબાઇલ ન૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦
ઇમેઇલ એડ્રેસઃસરકારી dyddo-adm-bav@gujarat.gov.in
પર્સનલ dyddoestbvn@gmail.ocm
શાખા વહિવટી અધિકારી
ક્રમ કર્મચારીનું નામ હોદૃો ટેલીફોન નંબર ઈ મેઈલ એડ્રેસકામગીરી
શ્રી જે.બી.પટેલ નાયબ ચીટનીશ ૯૮૨૪૮૮૧૯૨૭ janak23310@gmail.comશાખાધિકારીશ્રી તેમજ તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓ ની લગત તમામ કામગીરી તથા શાખાનું સુપરવિઝન
શ્રી ડી.એચ.વોરા નાયબ ચીટનીશ ૯૯૨૪૫૮૦૦૭૭
  તલાટી-કમ-મંત્રી ની મહેકમને લગત તમામ કામગીરી
  કુ. ડી.એન.કનૈયાસિનિ. કલાર્ક ૯૯૯૮૨૭૫૩૩૨ dharmishthakanaiya@gmail.comનાયબ ચિટનિસ, સીનીયર ક્લાર્ક, જુનીયર ક્લાર્ક ની મહેકમને લગત તમામ કામગીરી
  શ્રી એમ.જે.જોષી સિનિ.કલાર્ક (ઈન્‍ચાર્જ) ૯૪૨૯૫૫૦૧૨૩ mjjoshi260275@gmail.comવિસ્તરણ અધિકારી અને સર્કલ ઇન્સ્પેક્ટરનું મહેકમ તથા ખાતાકીય તપાસ
  શ્રી એચ.એમ.પંડયા જુ. ક્લાર્ક (ઈન્‍ચાર્જ) ૯૪ર૭૫૦૩૦૯૬ hitupandya69@gmail.comજિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ/બોર્ડની તમામ કામગીરી, ભાષાકીય પરીક્ષા/મુક્તિની કામગીરી, ચૂંટણીની કામગીરી
  શ્રી એ.એ.ગોહિલ જુ.કલાર્ક ૯૫૩૭૭૮૦૬૬૮ agohil033@gmail.comઆર. ટી. આઇ. ડ્રાઇવર, પટ્ટાવાળા, ટાઇપિસ્ટની મહેકમની કામગીરી, આંતર જિલ્લા ફેરબદલી તથા અન્ય
  શ્રી એ.એન.જોષી જુ.કલાર્ક (ઈન્‍ચાર્જ) ૯૯ર૪૭૬૯૯૭૯ ashvin5875@gmail.comએલાઉન્સ, નિવૃત્તિ, સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ અને તલાટી કમ મંત્રી ઓપ વર્ગની તાલીમ
  કુ. આર.વી.પટેલજુ.કલાર્ક ૭૫૬૭૮૭૫૯૮૫riddhipatel2986@gmail.comશાખાના કર્મચારીઓનું મહેકમ તથા અન્ય
  શ્રીમતિ ભાવિકાબેન ગોહેલ તલાટી કમ મંત્રી ૮૧૪૧૩૯૨૪૪૦bhavikagohel1@gmail.comતલાટી કમ મંત્રીના મહેકમ અંગેની કામગીરીમાં સહાયરૂપ થવું
  રજીસ્ટ્રી શાખા
  ૧૦ કુ. એસ.એસ.બારૈયા જુ.કલાર્ક ૭૬૯૮૫૫૩૧૮૮ sangitabaraiya2@gmail.comઆઉટવર્ડ, ઇનવર્ડ
  ૧૧ કુ. એસ.બી.સોલંકી જુ.કલાર્ક ૭૨૮૪૦૪૪૬૯૫ solankisangitab@gmail.comઆઉટવર્ડ, ઇનવર્ડ

  છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 2/4/2018

  વપરાશકર્તાઓ : 597429