મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સમાજ કલ્યાણ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સમાજ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું૧૦, મરીન સોસાયટી, જેઇલ રોડ આર્દશ કોમ્પલેકસ સામે, ભાવનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી ડી.એચ.ભટ્ટ
હોદ્દોજીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ઓફિસ (૦૨૭૮)૨૫૧૬૭૬૬
મોબાઇલ નં ૯૪૨૭૨૦૨૭૫૨
ઇન્ટર કોમ નંબર-
ફેક્સ નંબર-
ઇ-મેઇલ એડ્રેસ :- સરકારી પર્સનલswoddobav@gmail.com , dinesh.h.bhatt@gmail.com
ક્રમ નંઅધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નંઇ-મેઇલ એડ્રેસકામગીરી
શ્રી ડી.એચ. ભટ્ટ જી.સક.અધિ.શ્રી૯૪૨૭૨૦૨૭૫૨ swoddobav@gmail.comઅધિકારી
શ્રી બી.એમ.બોરીચાજુ.કલાર્ક૮૪૬૦૧૭૩૮૮૨ bmboricha2@gmail.comહિસાબી
શ્રી એમ.સી.ઉલવાજુ.કલાર્ક૮૪૬૯૨૩૦૦૪૦ ulvamadhavi251@gmail.comવહિવટી
શ્રી વી.આર.ગોહિલપટ્ટાવાળા૯૩૨૭૫૦૦૫૦૦virubhaa786@gmail.comપટ્ટાવાળા

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 645865