મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સમાજ કલ્યાણ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સમાજ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામુંમોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીજિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૦૨૭૮-૨૫૧૬૭૬૬ -(૧૩૮)
ઇન્ટર કોમ નંબર-
ફેક્સ નંબર-
અં -નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી ટી.આર.યાદવજિલ્લા સમાજ કલ્યાણ.અધિકારીશ્રી૦૨૭૮-૨૫૧૬૭૬૬૯૯૨૫૦૪૭૭૭૮
શ્રી જી.બી.રાવળઆંકડા મદદનીશ૯૪૨૮૯૯૧૪૩૭
શ્રી એ.એ.બોરીચાજુ.કલાર્ક૮૪૬૦૨૦૮૭૮૩
શ્રી એમ.એ.મકવાણાજુ.કલાર્ક૮૧૪૦૯૭૮૪૯૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 17/4/2017

વપરાશકર્તાઓ : 542974