સમાજ કલ્‍યાણ શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સમાજ કલ્યાણ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સમાજ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામુંમોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીજિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૦૨૭૮-૨૫૧૬૭૬૬ -(૧૩૮)
ઇન્ટર કોમ નંબર-
ફેક્સ નંબર-
અં -નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી ટી.આર.યાદવજિલ્લા સમાજ કલ્યાણ.અધિકારીશ્રી૦૨૭૮-૨૫૧૬૭૬૬૯૯૨૫૦૪૭૭૭૮
શ્રી જી.બી.રાવળઆંકડા મદદનીશ૯૪૨૮૯૯૧૪૩૭
શ્રી એ.એ.બોરીચાજુ.કલાર્ક૮૪૬૦૨૦૮૭૮૩
શ્રી એમ.એ.મકવાણાજુ.કલાર્ક૮૧૪૦૯૭૮૪૯૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 559238