મુખપૃષ્ઠશાખાઓ -હિસાબી શાખા સં૫કૅની માહિતી

સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચેરી,મોતિબાગ, ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી જે.આર.જેબલીયા
ફોન નંબર ૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬
ફેકસ નંબર ૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫
ઇમેલ એડ્ડ્રેસao-ddo-bav@gujarat.gov.in

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નંશાખાના વહિવટી અધિકારીશ્રીઓના નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેક્સ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી જે.આર.જેબલીયાહિસાબી અધિકારી૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૯૭૨૩૬૭૩૪૪૪
શ્રી આર.એચ.કુરેશીનાયબ હિસાબનીશ૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૯૦૩૩૭૭૮૮૬૫
શ્રી એમ.એમ.ત્રીવેદીસી.એકા.ક્લાર્ક૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૯૪૨૬૨૬૧૧૬૮
શ્રી આરતીબેન બી.મકવાણાસી.એકા.ક્લાર્ક૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫ 
શ્રી એમ.પી.રેવરસી.એકા.ક્લાર્ક૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૭૬૦૦૩૭૨૩૭૨
શ્રી વી.એમ.પીઠડીયાસી.ક્લાર્ક૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૭૯૯૦૫૪૨૬૫૬
શ્રી એસ.આર.જોષીસી.ક્લાર્ક૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૯૪૨૬૫૫૧૭૦૫
શ્રી એમ.એ.મકવાણાજુ.ક્લાર્ક૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૯૭૨૩૭૧૮૭૪૧
શ્રી આર.એન.ગોહેલજુ.ક્લાર્ક૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૯૩૨૭૫૮૬૫૯૧
૧૦શ્રી પી.વી.ત્રિવેદીજુ.ક્લાર્ક૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૯૭૨૩૭૪૫૯૬૫
૧૧શ્રી પી.બી.ચાવડાપટ્ટાવાળા૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૭૭૭૭૯૪૧૬૯૭
૧૨શ્રી એ.એમ.જોષીપટ્ટાવાળા૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૯૭૨૩૭૩૪૮૨૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 646758