મુખપૃષ્ઠશાખાઓ -હિસાબી શાખા સં૫કૅની માહિતી

સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામું મોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી હિસાબી અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬ (૧૧૪/૧૧૫)
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અં -નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી એસ.કે.પાદશાહ સાહેબહિસાબી .અધિકારીશ્રી૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૯૮૭૯૩૩૧૬૪૫ao-ddo-bay@gujarat.gov.in
શ્રી આઇ.કે.મકવાણાવિભાગીય હિસાબનીશ૯૭૨૩૭૧૮૭૪૧
શ્રી ડી.વી.પંડયાનાયબ હિસાબનીશ
શ્રી ડી.એસ.પરમાર. નાયબ ચીટનીસ૯૯૯૮૯૯૪૦૭૮
શ્રી જે.એમ.ગોહિલસી.કલા્ર્ક૯૮૨૫૩૭૯૫૩૬
શ્રી વી.એમ.પીઠડીયાસી..કલા્ર્ક૯૮૨૪૪૦૨૪૯૬
શ્રી આર.કે.વાળાસી.એકા.કલાર્ક૯૪૨૭૫૨૭૩૭૩
શ્રી જે.એચ.ઝાલાજુ.કલાર્ક
કુ .આરતી..એમ.મકવાણાજુ.કલાર્ક
૧૦શ્રી ડી.એચ.લશ્કરીજુ.કલાર્ક

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 21/8/2017

વપરાશકર્તાઓ : 559902