મુખપૃષ્ઠશાખાઓ -હિસાબી શાખા સં૫કૅની માહિતી

સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચેરી, મોતીબાગ, ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી જે.આર.જેબલીયા
ફોન નંબર ૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬
ફેકસ નંબર ૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫
ઇમેલ એડ્ડ્રેસao-ddo-bav@gujarat.gov.in

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નંશાખાના વહિવટી અધિકારી/કર્મચારીશ્રીઓના નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેક્સ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી જે.આર.જેબલીયાહિસાબી અધિકારી૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૯૭૨૩૬૭૩૪૪૪
શ્રી એન.બી.જાનીનાયબ ચીટનીશ૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૯૪૨૭૫૦૩૦૯૫
શ્રી આર.એચ.કુરેશીનાયબ હિસાબનીશ૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૯૦૩૩૭૭૮૮૬૫
શ્રી કે. કે.લાઠીગરા નાયબ હિસાબનીશ૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૯૯૨૫૯૬૩૦૦૪
શ્રી આરતીબેન બી.મકવાણાસી.એકા.ક્લાર્ક૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૯૯૨૫૮૧૮૧૮૧
શ્રી આરતીબેન એમ. પંડ્યા સી.એકા.ક્લાર્ક૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫ ૯૪૨૬૫૨૧૦૦૦
શ્રી એમ.પી.રેવરસી.એકા.ક્લાર્ક૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૭૬૦૦૩૭૨૩૭૨
શ્રી વી.એમ.પીઠડીયાસી.ક્લાર્ક૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૭૯૯૦૫૪૨૬૫૬
શ્રી એસ.આર.જોષીસી.ક્લાર્ક૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૯૪૨૬૫૫૧૭૦૫
૧૦શ્રી એમ.એ.મકવાણાજુ.ક્લાર્ક૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૯૭૨૩૭૧૮૭૪૧
૧૧શ્રી આર.એન.ગોહેલજુ.ક્લાર્ક૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૯૩૨૭૫૮૬૫૯૧
૧૨શ્રી પી.બી.ચાવડાપટ્ટાવાળા૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૭૭૭૭૯૪૧૬૯૭
૧૩શ્રી એ.એમ.જોષીપટ્ટાવાળા૦૨૭૮-૨૪૩૯૮૦૬૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫૯૭૨૩૭૩૪૮૨૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681162