મુખપૃષ્ઠશાખાઓ હિસાબી શાખા ઇન્‍કમબન્‍સી ચાર્ટ

ઇન્‍કમબન્‍સી ચાર્ટ

જિલ્‍લા આંતરીક ઓડીટ અધિકારીશ્રી, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, ભાવનગર

ક્રમ

નામ

સમયગાળો

ઇનચાર્જ કે રેગ્‍યુલર

કઇ તારીખથી

કઇ તારીખ સુધી

શ્રી આર. કે. ઝાપડાં

૧૩-૫-૧૯૮૩

૩૧-૧૦-૮૯

રેગ્‍યુલર

શ્રી યૂ. એમ. ઓઝા

૦૧-૧૧-૧૯૮૯

૨૫-૦૭-૧૯૮૯

રેગ્‍યુલર

શ્રી ડી. એમ. મેહતા

૨૬-૦૭-૧૯૮૯

૦૮-૦૬-૧૯૯૨

રેગ્‍યુલર

શ્રી એ. જે. રાઠવા

૦૯-૦૬-૧૯૯૨

૨૧-૧૦-૧૯૯૪

રેગ્‍યુલર

શ્રી એમ. એસ. કોઠારી

૨૧-૧૦-૧૯૯૪

૧૭-૦૮-૧૯૯૮

રેગ્‍યુલર

શ્રી આર. જે. પરમાર

૧૮-૦૮-૧૯૯૮

૦૪-૦૭-૧૯૯૯

ઇનચાર્જ

શ્રી પી. બી. જોષી

૦૫-૦૭-૧૯૯૯

૨૩-૧૨-૧૯૯૯

ઇનચાર્જ

શ્રી એસ. એ. ગામોત

૨૪-૧૨-૧૯૯૯

૧૬-૧૦-૨૦૦૦

રેગ્‍યુલર

શ્રી પી. બી. જોષી

૧૭-૧૦-૨૦૦૦

૨૫-૧૧-૨૦૦૦

ઇનચાર્જ

૧૦

શ્રી એમ. ડી. જોટાણીયા

૨૫-૧૧-૨૦૦૦

૧૮-૧૨-૨૦૦૦

ઇનચાર્જ

૧૧

શ્રી પી. બી. જોષી

૧૮-૧૨-૨૦૦૦

૧૫-૪-૨૦૦૧

ઇનચાર્જ

૧૨

શ્રી એમ. ડી. જોટાણીયા

૧૬-૦૪-૨૦૦૧

૧૩-૦૫-૨૦૦૧

ઇનચાર્જ

૧૩

શ્રી પી. બી. જોષી

૧૪-૦૫-૨૦૦૧

૦૧-૧૨-૨૦૦૧

ઇનચાર્જ

૧૪

શ્રી આર. એસ. ગોહિલ

૦૨-૧૨-૨૦૦૧

૧૪-૦૬-૨૦૦૨

ઇનચાર્જ

૧૫

શ્રી જે. એસ. રાવળ

૧૫-૦૬-૨૦૦૨

૩૦-૦૯-૨૦૦૨

ઇનચાર્જ

૧૬

શ્રી બી. ડી. ત્રિવેદી

૩૦-૦૯-૨૦૦૨

૦૪-૦૪-૨૦૦૩

ઇનચાર્જ

૧૭

શ્રી એસ. એમ. જાની

૦૪-૦૪-૨૦૦૩

૧૬-૦૯-૨૦૧૩

ઇનચાર્જ

૧૮

શ્રી કે. કે. પટેલ

૧૭-૦૯-૨૦૧૩

૩૦-૦૯-૨૦૦૩

રેગ્‍યુલર

૧૯

શ્રી એસ. એમ. જાની

૩૦-૦૯-૨૦૧૩

૨૨-૦૧-૨૦૦૪

ઇનચાર્જ

૨૦

શ્રી બી. ટી. જાની

૨૩-૦૧-૨૦૦૪

૦૯-૧૧-૨૦૦૫

રેગ્‍યુલર

૨૧

શ્રી કે. ડી. અવાશિયા

૧૦-૧૧-૨૦૦૫

૨૫-૦૭-૨૦૦૬

ઇનચાર્જ

૨૨

શ્રી કે. એન. વાઘેલા

૦૬-૦૭-૨૦૦૬

૦૩-૦૬-૨૦૦૭

રેગ્‍યુલર

૨૩

શ્રી બી. બી. રાવળ

૦૪-૦૬-૨૦૦૭

૨૫-૧૧-૨૦૦૭

ઇનચાર્જ

૨૪

શ્રી પી. બી. જોષી

૨૪-૧૧-૨૦૦૭

૦૯-૧૨-૨૦૦૭

ઇનચાર્જ

૨૫

શ્રી બી. બી. રાવળ

૧૦-૧૨-૨૦૦૭

૦૨-૦૪-૨૦૦૮

રેગ્‍યુલર

૨૬

શ્રી બી. એસ. પટેલ

૦૩-૦૪-૨૦૦૮

૨૫-૦૫-૨૦૦૮

ઇનચાર્જ

૨૭

શ્રી બી. બી. રાવળ

૨૬-૦૫-૨૦૦૮

૧૧-૦૯-૨૦૦૮

રેગ્‍યુલર

૨૮

શ્રી પી. બી. જોષી

૧૨-૦૯-૨૦૦૮

૨૬-૦૯-૨૦૦૮

ઇનચાર્જ

૨૯

શ્રી બી. બી. રાવળ

૨૭-૯-૨૦૦૮

૦૭-૦૯-૧૦

રેગ્‍યુલર

૩૦

શ્રી એસ. એમ. જાની

૦૮-૦૯-૨૦૧૦

હાલ શરૂ

 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681097