મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખા પેટા વિભાગ વહીવટી અઘિકારીઓ

પેટા વિભાગ વહિવટી અઘિકારીઓ

અ.નં.શાખા / કચેરીનુનામઅધિકારી / કર્મચારીનું નામહોદ્દોમોબાઈલ નંબર
1સિંચાઈ પેટા વિભાગ ભાવનગરશ્રી ડી. એમ. ચુડાસમાસીનીયર ક્લાર્ક​૯૪ર૮૪૦૧પ૪૦
સિંચાઈ પેટા વિભાગ ભાવનગરશ્રી કે. પી. ગોહિલડ્રાઈવર૯૬૮૭૧૪૭૫૧૩
સિંચાઈ પેટા વિભાગ ભાવનગરશ્રી એમ. આર. ભટટાપટ્ટાવાળા૯૯રપ૪૦૦૭૯૪
સિંચાઈ પેટા વિભાગ ભાવનગરશ્રી એમ. સી. પરીખઅ.મ.ઈ.૯૪ર૭પ૬૦૧૯૩
સિંચાઈ પેટા વિભાગ ભાવનગરશ્રી એમ. જી. ત્રિવેદીવ.ચા.વર્ક.આસી.૯૭ર૩૪૮૪૮પ૯
સિંચાઈ પેટા વિભાગ ભાવનગરશ્રી વી. એમ. ગોહિલવ.ચા.ક્લાર્ક​૯૮૭૯૮૫૮૮૪૯
સિંચાઈ પેટા વિભાગ ભાવનગરશ્રી ડી.એન. કામળીયાવ.ચા.ક્લાર્ક​૭૫૬૭૦૩૬૮૩૮
સિંચાઈ પેટા વિભાગ ભાવનગરશ્રી જી. ડી. મોભચોકીદાર૯૪ર૮૪૯૬ર૬૦
સિંચાઈ પેટા વિભાગ ભાવનગરશ્રી ડી. જે. ગોહિલરોજ.ચોકીદાર૯૯૭૮૮૯૬૦૯૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681259