પંચાયત વિભાગ
ધોધા તાલુકા પંચાયત
ભાવનગર જીલ્લા - ગુજરાત સરકાર

શ્રી વિ.એમ.સોનગરાશ્રી વિ.એમ.સોનગરા
તાલુકા વિકાસ અધિકારી

શ્રી સંજયસિંહ એસ.ગોહિલ
તાલુકા પ્રમુખશ્રી

અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગભાવનગર જીલ્લોધોધા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


ધોધા
ગ્રામ પંચાયત ૩૫
ગામડાઓ -
વસ્‍તી -
ઘોઘા તાલુકો ગુજરાત રાજ્યના સોરાષ્ટ્રમાં આવેલ ભાવનગર જિલ્લાનો તાલુકો છે. ઘોઘા તાલુકાની ભાવનગર ઘોઘા તાલુકાથી ૨૦ કિ.મી.ના અંતરે આવેલ છે.  આબોહવા સુકી તથા ભેજવાળી છે.