મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ

ક્રમનામહોદ્દો મોબાઇલ નંબર ફરજનુ સ્થળ
શ્રી એચ.આર.રાવલકાર્યપાલક ઇજનેર (ઇ.ચાર્જ) ૯૮૨૫૨૮૫૫૯૩પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ, ભાવનગર
શ્રી પી.એન.વેકરીયા નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, ૯૪૨૭૨૬૧૯૯૦પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ, ભાવનગર
શ્રી પી.એન.વેકરીયાઇ.ચા.-નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, ૯૪૨૭૨૬૧૯૯૦પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ,મહુવા
શ્રી એચ.આર.રાવલમદદનીશ ઇજનેર (ઇન ચાર્જ ના.કા.ઇ., પાલીતાણા, ભાવનગર) ૯૮૨૫૨૮૫૫૯૩પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ, પાલીતાણા, ભાવનગર
શ્રી આર.એમ.ભાલીયાઅધિક મદદનીશ ઇજનેર ૯૮૨૫૪૩૧૦૯૯પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ, મહુવા
શ્રી એ.આર.પટેલમદદનીશ ઇજનેર (ઇન ચાર્જ ના.કા.ઇ., શિહોર) ૯૫૭૪૮૪૧૪૦૪પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ, શિહોર
શ્રી વી.એસ.રાણામદદનીશ ઇજનેર ૯૯૭૮૯૯૧૫૬૩પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ, શિહોર
શ્રી એન.બી.રાઠોડમદદનીશ ઇજનેર ૯૫૩૭૬૬૨૧૮૮પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ, ભાવનગર
શ્રી આર.ડી.રજાતમદદનીશ ઇજનેર ૭૫૭૫૦૪૯૭૯૨પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ, ભાવનગર
શ્રીમતિ ડી.એમ.કાતરીયામદદનીશ ઇજનેર ૯૧૭૩૩૭૧૧૮૮પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ, મહુવા

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681093