મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ

અં -નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી એચ.આર. રાવળકા.ઇજનેરશ્રી૦૨૭૮-૨૪૩૦૧૫૫૯૮૨૫૨૮૫૫૯૩bvn pid @yahoo.com
શ્રી ડી. એમ. સરવૈયાનાયબ ચીટનીસ૯૯૯૮૩૮૦૬૨૦
શ્રી કે. પી. ગોહિલસી.કલાર્ક૯૮૨૫૦૯૬૩૬૩
શ્રી પી. સી. પરમારસી.કલાર્ક૯૭૨૩૪૮૮૩૩૭૫
શ્રીમતી એસ.એમ. ચૈોહાણસી.કલાર્ક૯૪૨૯૫૮૨૭૦૨
શ્રી આર. એન. પંડયાસી.એકા.કલાર્ક૯૪૨૮૯૮૧૦૫૮
શ્રી આર. બી. વાઘાણીસી.એકા.કલાર્ક૯૪૨૮૮૫૬૫૩૧
શ્રી કે. એમ. વાઘેલાટ્રેસર૯૯૨૪૨૬૫૬૪૮
કુ. એચ. એચ. ગોહેલટ્રેસર૯૪૨૮૯૭૧૦૫૮
૧૦શ્રી એસ. બી. પલાણીયાવર્ક આસી.૯૭૨૬૬૦૬૧૬૬
૧૧શ્રી એમ. કે. બારૈયાડિવિઝનલ એકાઉન્ટન્ટ૯૮૭૯૯૫૮૩૧૬૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/10/2017

વપરાશકર્તાઓ : 570127