વિઝન મિશન

ક્રમ કામગીરી લક્ષાંક(વર્ષ-૨૦૧૭/૧૮)
નાણાકીય ભૌતિક
નિદાન કેમ્પ  

૧૭૫

વનસ્પતિ પ્રદર્શન કેમ્પ -

૨૫૦

ઉકાળા વિતરણ કેમ્પ -

૬૦૦

સ્વસ્થવૃત શિબીર -

૩૦૦

જેડીયાટ્રીક ચિકીત્સા કેમ્પ -

૨૫૦

નવા દવાખાનાની મંજુરી -નવા પાંચ દવાખાના મંજુર કરાવવા
દવાખાનાના નવા મકાનોનું બાંધકામ -બે નવા મકાનનું બાંધકામ
દવાખાના મકાનોનું રીનોવેશન -ત્રણ દવાખાનાનું રીનોવેશન

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681181