તાલુકા કક્ષાના વિસ્‍તરણ અધિકારીઓની માહિતી

અ.નં.જગ્‍યાનું નામતાલુકા પંચાયતવર્ગમંજુર થયેલ જગ્‍યા
વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર)ભાવનગર
વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર)મહુવા
વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર)ગારીયાધાર
વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર)તળાજા
વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર)વલ્‍લભીપુર
વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર)પાલીતાણા
વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર)ગઢડા
વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર)બોટાદ
વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર)ઉમરાળા
૧૦વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર)શિહોર
૧૧વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર)ઘોઘા

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 681199