×

ઇન્‍કમબન્‍સી ચાર્ટ

જિલ્‍લા આંતરીક ઓડીટ અધિકારીશ્રી, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, ભાવનગર

ક્રમ

નામ

સમયગાળો

ઇનચાર્જ કે રેગ્‍યુલર

કઇ તારીખથી

કઇ તારીખ સુધી

શ્રી આર. કે. ઝાપડાં

૧૩-૫-૧૯૮૩

૩૧-૧૦-૮૯

રેગ્‍યુલર

શ્રી યૂ. એમ. ઓઝા

૦૧-૧૧-૧૯૮૯

૨૫-૦૭-૧૯૮૯

રેગ્‍યુલર

શ્રી ડી. એમ. મેહતા

૨૬-૦૭-૧૯૮૯

૦૮-૦૬-૧૯૯૨

રેગ્‍યુલર

શ્રી એ. જે. રાઠવા

૦૯-૦૬-૧૯૯૨

૨૧-૧૦-૧૯૯૪

રેગ્‍યુલર

શ્રી એમ. એસ. કોઠારી

૨૧-૧૦-૧૯૯૪

૧૭-૦૮-૧૯૯૮

રેગ્‍યુલર

શ્રી આર. જે. પરમાર

૧૮-૦૮-૧૯૯૮

૦૪-૦૭-૧૯૯૯

ઇનચાર્જ

શ્રી પી. બી. જોષી

૦૫-૦૭-૧૯૯૯

૨૩-૧૨-૧૯૯૯

ઇનચાર્જ

શ્રી એસ. એ. ગામોત

૨૪-૧૨-૧૯૯૯

૧૬-૧૦-૨૦૦૦

રેગ્‍યુલર

શ્રી પી. બી. જોષી

૧૭-૧૦-૨૦૦૦

૨૫-૧૧-૨૦૦૦

ઇનચાર્જ

૧૦

શ્રી એમ. ડી. જોટાણીયા

૨૫-૧૧-૨૦૦૦

૧૮-૧૨-૨૦૦૦

ઇનચાર્જ

૧૧

શ્રી પી. બી. જોષી

૧૮-૧૨-૨૦૦૦

૧૫-૪-૨૦૦૧

ઇનચાર્જ

૧૨

શ્રી એમ. ડી. જોટાણીયા

૧૬-૦૪-૨૦૦૧

૧૩-૦૫-૨૦૦૧

ઇનચાર્જ

૧૩

શ્રી પી. બી. જોષી

૧૪-૦૫-૨૦૦૧

૦૧-૧૨-૨૦૦૧

ઇનચાર્જ

૧૪

શ્રી આર. એસ. ગોહિલ

૦૨-૧૨-૨૦૦૧

૧૪-૦૬-૨૦૦૨

ઇનચાર્જ

૧૫

શ્રી જે. એસ. રાવળ

૧૫-૦૬-૨૦૦૨

૩૦-૦૯-૨૦૦૨

ઇનચાર્જ

૧૬

શ્રી બી. ડી. ત્રિવેદી

૩૦-૦૯-૨૦૦૨

૦૪-૦૪-૨૦૦૩

ઇનચાર્જ

૧૭

શ્રી એસ. એમ. જાની

૦૪-૦૪-૨૦૦૩

૧૬-૦૯-૨૦૧૩

ઇનચાર્જ

૧૮

શ્રી કે. કે. પટેલ

૧૭-૦૯-૨૦૧૩

૩૦-૦૯-૨૦૦૩

રેગ્‍યુલર

૧૯

શ્રી એસ. એમ. જાની

૩૦-૦૯-૨૦૧૩

૨૨-૦૧-૨૦૦૪

ઇનચાર્જ

૨૦

શ્રી બી. ટી. જાની

૨૩-૦૧-૨૦૦૪

૦૯-૧૧-૨૦૦૫

રેગ્‍યુલર

૨૧

શ્રી કે. ડી. અવાશિયા

૧૦-૧૧-૨૦૦૫

૨૫-૦૭-૨૦૦૬

ઇનચાર્જ

૨૨

શ્રી કે. એન. વાઘેલા

૦૬-૦૭-૨૦૦૬

૦૩-૦૬-૨૦૦૭

રેગ્‍યુલર

૨૩

શ્રી બી. બી. રાવળ

૦૪-૦૬-૨૦૦૭

૨૫-૧૧-૨૦૦૭

ઇનચાર્જ

૨૪

શ્રી પી. બી. જોષી

૨૪-૧૧-૨૦૦૭

૦૯-૧૨-૨૦૦૭

ઇનચાર્જ

૨૫

શ્રી બી. બી. રાવળ

૧૦-૧૨-૨૦૦૭

૦૨-૦૪-૨૦૦૮

રેગ્‍યુલર

૨૬

શ્રી બી. એસ. પટેલ

૦૩-૦૪-૨૦૦૮

૨૫-૦૫-૨૦૦૮

ઇનચાર્જ

૨૭

શ્રી બી. બી. રાવળ

૨૬-૦૫-૨૦૦૮

૧૧-૦૯-૨૦૦૮

રેગ્‍યુલર

૨૮

શ્રી પી. બી. જોષી

૧૨-૦૯-૨૦૦૮

૨૬-૦૯-૨૦૦૮

ઇનચાર્જ

૨૯

શ્રી બી. બી. રાવળ

૨૭-૯-૨૦૦૮

૦૭-૦૯-૧૦

રેગ્‍યુલર

૩૦

શ્રી એસ. એમ. જાની

૦૮-૦૯-૨૦૧૦

હાલ શરૂ