×

ઇન્‍કમબન્‍સી ચાર્ટ

જિલ્‍લા આંતરીક ઓડીટ અધિકારીશ્રી, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, ભાવનગર

ક્રમ

નામ

સમયગાળો

ઇનચાર્જ કે રેગ્‍યુલર

કઇ તારીખથી

કઇ તારીખ સુધી

શ્રી પી.બી.જોષી (ઈ.ચા) 

11-05-2009

10-01-2010

ઇન્‍ચાર્જ

શ્રી જે.બી.ઓઝા (ઈ.ચા) 

11-01-2010

04-02-2010

ઇન્‍ચાર્જ

શ્રી બી.બી.રાવલ (ઈ.ચા) 

05-02-2010

21-02-2010

ઇન્‍ચાર્જ

શ્રી પી.બી.જોષી (ઈ.ચા) 

22-02-2010

21-05-2010

ઇન્‍ચાર્જ

શ્રી બી.બી.રાવલ (ઈ.ચા) 

22-05-2010

07-06-2010

ઇન્‍ચાર્જ

શ્રી પી.બી.જોષી (ઈ.ચા) 

08-06-2010

27-07-2010

ઇન્‍ચાર્જ

શ્રી બી.કે.જોષી (ઈ.ચા) 

28-07-2010

26-08-2010

ઇન્‍ચાર્જ

શ્રી એસ.કે.પાદશાહ 

27-08-2010

14-10-2015

રેગ્‍યુલર

શ્રી વી.એમ.દેસાઈ (ઈ.ચા) 

15-10-2015

26-01-2016

ઇન્‍ચાર્જ

૧૦

શ્રી જે.આર.જેબલીયા  

27-01-2016

રેગ્‍યુલર