×
વહિવટી શાખા

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ વહિવટી શાખા
શાખાનું સરનામું મોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૦૨૭૮-૨૪૩૩૮૬૮ (૧૦૮)

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં -નં વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એન.એન.માધુ સાહેબ નાયબ જિ.વિકાસ.અધિકારી સાહેબ ૦૨૭૮-૨૪૩૩૮૬૮ ૨૭૮૨૪૩૦૨૯૫ ૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦
શ્રી તુષાર.કે.ભટ્ટ નાયબ ચીટનીસ ૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧-૫૭ ૯૯૨૫૧૯૬૨૬૨
શ્રી ભુપતસિહ.ડી.ગોહિલ નાયબ ચીટનીસ ૯૩૨૮૩૯૫૧૨૫
શ્રી વિપુલ.જી.દેવમુરારી જુ.કલાર્ક ૯૪૨૭૧૮૧૮૯૪
શ્રી ધર્મેશ.પી.દેવમુરારી જુ.કલાર્ક ૯૮૨૪૭૭૩૬૨૭