×

વહીવટી અધિકારીઓ

વહિવટી અધિકારીશ્રીઓની માહિતી, જિલ્લા પંચાયત, ભાવનગર

ક્રમ અધિ.શ્રીનું નામ / હોદ્દો પી.બી.એકસ ઓફીસ મોબાઈલ
ડૉ.પ્રશાંત જિલોવા (આઈ.એ.એસ) ૨૦૧૧ ૨૪૨૬૮૧૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૩૧
જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી
શ્રી રાહુલ ગમારા ૨૦૧૯ ૨૪૩૩૮૬૮ ૭૫૬૭૦૧૭૬૨૫
ના.જિ.વિ.અધિ.(પંચાયત અને મહેસુલ)
શ્રી ટી. એચ. જોષિ ૨૦૧૪ ૨૪૩૩૮૬૮ ૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦
ના.જિ.વિ.અધિ.(મહેકમ અને વિકાસ)
શ્રી જે. આર. જેબલીયા ૨૦૨૩ ૨૪૩૯૮૦૬ ૯૭૨૩૬૭૩૪૪૪
હિસાબી અધિકારી
શ્રી કે. કે. લાઠીગરા ૨૦૮૩ ૨૪૩૯૯૫૧ ૯૯૨૫૯૬૩૦૦૪
આં.ઓડીટ અધિકારી
એન. સી. વેકરીયા ૨૦૮૭ ૨૪૨૩૬૬૫ ૯૭૨૭૭૭૯૦૬૨
મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી
ડો. એ. કે. તાવીયાડ ૨૦૪૨ ૨૪૨૮૮૮૫ ૯૭૨૭૭૭૯૬૬૩
અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી ૯૬૩૮૭૧૭૯૯૨
શ્રી ર્ડો બી.પી.બોરીચા ૨૦૬૩ ૨૪૩૯૮૨૩ ૯૭૨૭૭૭૯૭૧૭
જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારી
શ્રી જે. સી. ઠાકોર ૨૦૬૦ ૯૮૦૬૦૪૦૭૩
જિલ્‍લા આંકડા અધિકારી
૧૦ શ્રી ડી આર પટેલ ૨૧૦૪ ૨૪૩૦૧૫૫ ૯૮૨૫૩૫૨૫૫૬
કાર્યપાલક ઈજનેર (સિંચાઈ)
૧૧ શ્રી એસ. ડી. ચૌધરી ૨૦૨૯ ૨૪૨૨૫૪૮ ૯૯૭૯૨૬૧૬૬૪
કાર્યપાલક ઈજનેર (બાંધકામ)
૧૨ શ્રી એસ. આર. કોસાંબી ૨૦૯૮ ૨૪૩૯૯૩૧ ૭૬૦૦૫૩૦૩૪૦
જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારી
૧૩ શ્રી કે.વી. મીયાણી ૨૦૫૨ ૨૫૨૩૫૮૨ ૯૯૦૯૯૭૧૬૫૫
જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી
૧૪ શ્રીમતી જે. એન. જોષી ૨૦૪૨ ૪૩૯૯૫૪ ૯૯૦૯૫૫૯૪૯૪
પ્રોગ્રામ ઓફીસર (આઈસીડીએસ)
૧૫ શ્રી આર. ડી. પરમાર ૨૦૫૫ ૨૫૧૬૭૬૬ ૯૪૦૮૫૫૯૫૦૭
જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી
૧૬ શ્રી આર. એમ. સુતરીયા ૨૦૫૪ ૨૫૨૩૫૮૨ ૯૮૯૮૨૧૩૪૩૪
હિસાબી અધિકારી (શિક્ષણ)
૧૭ શ્રી વિરલભાઇ વ્યાસ ૨૧૧૮ ૨૫૨૩૫૮૨ ૭૨૦૧૦૫૧૯૪૨
નાયબ જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી
૧૮ શ્રી ડી.ડી. દેસાઈ ૨૦૮૫ ૨૪૨૩૬૬૫ ૯૭૨૭૭૨૫૯૫૯
વહીવટી અધિકારી (આરોગ્‍ય)
૧૯ શ્રી ડી.ડી. દેસાઈ ૨૦૮૬ ૨૪૨૮૮૮૫ ૯૭૨૭૭૨૫૯૫૯
વહીવટી અધિકારી (કુ.ક.)
ર૦ ડો. પી. એ. પઠાણ ૨૦૯૫ ૨૪૨૮૮૮૫ ૯૭૨૭૭૭૯૬૯૦
ઈમ્‍યુ. (એપેડેમીક મેડીકલ ઓફીસર)
ર૧ ડો. એસ. પી. સોલંકી ૨૧૧૨ ૯૪૨૪૫૫૯૧૦૩
જિલ્‍લા આર્યુવેદ અધિકારી
ર૨ શ્રી ડી. એચ. વોરા ૯૯૨૪૫૮૦૦૭૭
મદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર (મંડળીઓ)
ર૩ ડોં. બી. એમ. શાહ ૨૧૧૩ ૨૫૨૪૩૭૬ ૯૪૨૬૯૩૬૯૯૭
નાયબ પશુ નિયામક
ર૪ શ્રી ડી. કે. પટેલ ૨૪૩૦૭૩૬
નિયામકશ્રી, જિલ્‍લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સી ૨૪૨૩૬૫૭ ૭૫૬૭૦૩૨૮૩૯
૨૫ શ્રી શીવાંગગીરી ગૌસ્વામી
આઇ. સી. ટી. અધિકારી ૭૯૯૦૨૩૪૭૪૩