×

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામું :- ખેતીવાડી શાખા, મોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી :- સંજય આર કોસાંબી, જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી
ફોન નંબર :- ૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૩૧
મોબાઇલ નં:- ૭૬૦૦૫૩૦૩૪૦
એડ્રેસ:- Dao.bhavnagar.agri@gmail.com

શાખા વહિવટી અધિકારી

ક્રમ નં અધિકારીશ્રી/ કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો મોબાઇલ નં ઇ-મેઇલ એડ્રેસ
એસ.આર.કોસાંબી જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી ૭૬૦૦૫૩૦૩૪૦ Dao.bhavnagar.agri@gmail.com
જે.વી.ધાનાણી મદદનીશ ખેતીવાડી અધિકારી પેટા વિભાગ ભાવનગર ૯૦૯૯૦૯૧૦૦૩ petabhavnagar@gmail.com
એફ. જી. દવે મદદનીશ ખેતીવાડી અધિકારી પેટા વિભાગ તળાજા ૯૪૨૭૨૨૦૨૦૪ petatalaja@gmail.com
એસ.ડી.પવાર નાયબ ચીટનીસ ૯૯૨૪૪૬૯૦૭૩ Dao.bhavnagar.agri@gmail.com
આર.જે.જોશી નાયબ હિસાબનીશ ૯૯૦૯૪૭૦૯૪૭ Dao.bhavnagar.agri@gmail.com
એ.એ.વાળા વિસ્તરણ અધિકારી ખેતી ૯૪૦૯૪૯૫૧૩૭ Anilvala69@gmail.com
આર.એન.કળસરીયા વિસ્તરણ અધિકારી ખેતી ૮૪૮૮૮૭૮૯૮૬ Dao.bhavnagar.agri@gmail.com
એચ.આર.ઝાલા જુનીયર ક્લાર્ક ૮૨૦૦૪૦૨૨૭૬ Dao.bhavnagar.agri@gmail.com
એચ.એલ.જાંબુચા જુનીયર ક્લાર્ક ૯૦૩૩૭૪૫૪૦૧ Dao.bhavnagar.agri@gmail.com
૧૦ વી.જે.ગોહિલ પટ્ટાવાળા ૯૮૨૪૩૦૩૨૯૮ Dao.bhavnagar.agri@gmail.com