×

પશુ સારવાર

કૃષિ મહોત્સવ ૨૦૧૩ દરમ્યાન પશુસારવાર મેળાની માહિતી (વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪)

અ.નં. તાલુકાનું નામ થયેલ કેમ્પની સંખ્યા સારવાર આપેલ જાનવરની સંખ્યા લાભ લીધેલ પશુપાલકોની સંખ્યા નાણાંકીય ખર્ચ
૧. ભાવનગર 21 12519 1107 165450
૨. ઘોઘા 15 10656 701 119200
૩. તળાજા 27 19861 1435 207000
૪. મહુવા 31 13433 1171 234050
૫. પાલીતાણા 19 11229 1030 148150
૬. ગારીયાધાર 15 8190 636 119200
૭. શિહોર 21 18457 1011 164500
૮. વલ્લભીપુર 15 3120 497 123200
૯. ઉમરાળા 15 3687 494 115200
૧૦. ગઢડા 21 5003 915 163750
૧૧. બોટાદ 19 7494 1163 147200
કુલ 219 113649 10160 1706900

તાલુકાવાર પશુસારવારની વિગત v5

ક્ર્મ તાલુકાનું નામ વર્ષ દરમ્યાન સારવાર પામેલ કેસો વર્ષ દરમ્યાન સારવાર પામેલ બહારના પશુઓની સંખ્યા ટુર પેશન્ટ અંદર અને બહારના અને ટુરનું કુલ દવા પુરી પાડેલ તેવા કેસો ખસીકરણની સંખ્યા ચેપી રોગ ન હોય તેવા રોગો માટેના કેસો ગામમાં મુલાકાતની સંખ્યા
1 ભાવનગર 82 6318 1217 7617 4361 617 9452 470
2 ઘોઘા 0 3355 2062 5417 2480 378 6249 889
3 તળાજા 0 3365 26331 29696 2644 884 43914 818
4 મહુવા 0 2974 6262 9236 5291 533 10488 927
5 પાલીતાણા 0 3288 763 4051 4962 376 6729 381
6 ગારીયાધાર 0 1759 3955 5714 3551 508 7268 416
7 સિહોર 0 10740 3492 14232 7115 652 43627 920
8 વલ્લભીપુર 0 2116 598 2714 4903 655 6858 386
9 ઉમરાળા 0 1425 2157 3582 1294 395 7367 897
10 ગઢડા 0 2474 6265 8739 4219 429 17048 390
11 બોટાદ 0 1533 10212 11745 1864 527 16755 263
કુલ 82 39347 63314 102743 42684 5954 175755 6758