×

જન્મ મરણની નોંધણી

વર્ષ-૨૦૧૧

ક્રમ તાલુકાનું નામ જીવીત જન્મ મરણ મૃત જન્‍મ
પુરુષ સ્ત્રી પુરુષ સ્ત્રી પુરુષ સ્ત્રી
ભાવનગર ૯૮૪૨ ૮૪૮૨ ૩૯૪૬ ૨૬૩૯ - -
બોટાદ ૪૭૬૭ ૩૯૬૨ ૪૩૭ ૨૫૯ - -
વલ્લભીપુર ૭૧૦ ૫૪૩ ૨૦૩ ૧૨૩ - -
ગઢડા ૧૨૮૪ ૧૦૨૧ ૨૨૬ ૧૪૩ - -
ઉમરાળા ૨૮૦ ૨૫૩ ૯૯ ૫૭ - -
ધોધા ૬૯૨ ૪૯૭ ૧૯૩ ૧૦૧ - -
શિહોર ૨૭૭૨ ૨૩૩૩ ૫૫૬ ૩૧૨ - -
ગારીયાધાર ૧૨૯૫ ૯૫૦ ૨૭૭ ૧૬૫ - -
પાલીતાણા ૨૯૭૬ ૨૪૨૬ ૩૭૯ ૨૩૮
૧૦ તળાજા ૨૦૧૫ ૧૯૭૧ ૪૬૩ ૨૫૩ -
૧૧ મહુવા ૬૨૭૬ ૫૨૯૧ ૧૦૧૮ ૬૧૫ ૧૦
કુલ ૩૨૯૦૯ ૨૭૪૨૯ ૭૭૯૭ ૪૯૦૫ ૧૨ ૧૪