×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ

સહકાર શાખા

શાખાનું સરનામું

મોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.

મુખ્‍ય સં૫ર્ક અધિકારી

મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટારશ્રી

ફોન નંબર

૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧ થી ૫૮ -(૧૫૯)

ફેકસ નંબર

-

શાખા વહિવટી અધિકારી
અં -નં વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી ડી.કે.પટેલ મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટારશ્રી ૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧થી૫૫ ૯૯૦૪૩૯૭૪૦૦
શ્રી.કે.આર.પટેલ સી.કલાર્ક ૯૮૨૫૭૬૦૨૨૨
શ્રી એસ. એસ. પરમાર જુ.કલાર્ક ૯૮૭૯૦૩૭૦૭૪