×

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ બાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામું પંચાયત માર્ગ અને મકાન વિભાગ, જિલ્લા પંચાયત, ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એસ.ડી.ચૌધરી, કાર્યપાલક ઈજનેર (સી)
ફોન નંબર ૦૨૭૮-૨૪૨૨૫૪૮
ઘર નંબર
ફેક્સ નંબર (૦૨૭૮) ૨૪૨૨૫૪૮
મોબાઈલ નંબર ૯૯૭૯૨૬૧૬૬૪
ઈ-મેઈલ એડ્રેસ gj-bhv@nic.in

ચેરમેનશ્રીની માહિતી

ચેરમેનશ્રીનું નામ :  રજનીકાંતભાઈ એમ.ભટ્ટ

હોદ્દો :-ચેરમેનશ્રી

સરનામું:-  (ઓફીસ)  પંચા.મા..મ.વિભાગ , મોતીબાગ, જિ.પં.ભાવનગર

સરનામું :-   (ઘર) મુ. મણાર, તા.તળાજા, જિ.ભાવનગર

ફોન નં :- (૦૨૭૮) ૨૪૩૯૯૫૧/૫૯

ઘર

મોબાઈલ નં - ૯૪૨૬૯૮૯૩૧૮

ક્રમ નં.

સભ્યશ્રીનું નામ

સભ્યશ્રીનો હોદ્દો

મોબાઈલ નં.

રજનીકાંતભાઈ મહાસુખભાઈ ભટ્ટ 

ચેરમેનશ્રી

૯૪૨૬૯૮૯૩૧૮

જશુભાઈ મનુભાઈ કાતરીયા

સભ્યશ્રી 

૯૪૨૬૫૮૯૯૩૦

બચુબેન રઘુભાઈ ગોહીલ

સભ્યશ્રી 

૯૯૨૫૫૩૭૮૮૨

મંગાભાઈ ઘોહાભાઈ બાબરીયા

સભ્યશ્રી 

૭૯૮૪૦૧૮૧૧૦

પૂર્ણાબા નિતેન્દ્રસિંહ સરવૈયા

સભ્યશ્રી

૯૮૨૫૪૪૭૫૫૦

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

ક્રમ નં.

અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ

 હોદ્દો

મોબાઈલ નં.

કામગીરી

શ્રી જે.આર.જાની

નાયબ ચિટનીસ

૯૮૭૯૦૪૪૧૩૫

શાખા કચેરીનું સુપરવિઝન

શ્રી આર.એમ.સુતરીયા

વિભાગીય હિસાબનીસ

૯૮૯૮૨૧૩૪૩૪

હિસાબી શાખા/બિલોની ચકાસણીને લગત તમામ કામગીરી

કુ.ડી.બી.મહેતા

અધિક મદદનીશ ઇજનેર(સિવિલ)

૮૩૨૦૩૦૯૮૦૦

પીબી શાખાને લગત કામગીરી

કુ.ટી.વી.જાડેજા

અધિક મદદનીશ ઇજનેર(સિવિલ)

૮૮૬૬૭૭૮૧૦૯

પીબી શાખાને લગત કામગીરી

શ્રી એમ.જે.પંડ્યા

અધિક મદદનીશ ઇજનેર(સિવિલ)

૭૯૯૦૩૧૦૫૦૮

પીબી શાખાને લગત કામગીરી

શ્રી એમ.આર.બારૈયા

સિનિયર ક્લાર્ક

૯૭૧૪૬૭૯૮૬૭

ઓડીટ-ભાવનગર, પાલીતાણા તથા એસ્ટા-૨ ટેબલની કામગીરી

શ્રી એમ.જી.ઠાકર

સિનિયર ક્લાર્ક

૯૭૧૨૧૭૧૬૧૭

ઓડીટ-મહુવા તથા પે-ટેબલની કામગીરી

શ્રી વાય.બી.ગોહિલ

સિનિયર ક્લાર્ક(ઇ/ચા)

૯૧૭૩૭૩૧૧૧૧

ઓડીટ-વલભીપુર તથા એસ્ટા-૧ ટેબલની કામગીરી

શ્રી એમ.જે.જોષી

સિનિયર ક્લાર્ક(ઇ/ચા)

૯૪૨૯૫૫૦૧૨૩

ઓડીટ-તળાજા તથા સ્ટોર ટેબલની કામગીરી

૧૦

શ્રી આર.કે.વાળા

સિનિયર એકાઉન્ટ ક્લાર્ક (ઇ/ચા)

૯૪૨૭૫૨૭૩૭૩

હિસાબી શાખાને લગત તમામ કામગીરી

૧૧

શ્રી જે.એસ.છભાડ

જુનિયર ક્લાર્ક

૯૯૧૩૫૨૯૨૯૨

કચેરી મહેકમ ટેબલ તથા સીબી અને રજીસ્ટ્રી શાખાની તમામ કામગીરી

૧૨

શ્રી આર.બી.જોષી

ઓવરસિયર(ઇ/ચા)

૯૪૨૭૨૦૨૧૮૩

ઈ-ટેન્ડરીંગ લગત તમામ કામગીરી તથા ઓડીટ-સિહોર 

૧૩

શ્રી એ.પી.મચ્છર 

રોજમદાર 

૯૫૩૭૪૪૫૫૮૯

પટાવાળાની કામગીરી

પંચાયત માર્ગ અને મકાન વિભાગ હેઠળના તાંત્રીક કર્મચારીઓની માહિતી (૩૧/૦૫/૨૦૨૧ ની સ્થિતીએ)

ક્રમ

હોદ્દો

નામ

ફરજનું સ્થળ

ફોન નં

ઇમેઇલ આઇ.ડી.

કા.ઇ.શ્રી

શ્રી એસ.ડી.ચૌધરી

પંચાયત મા.મ.વિભાગ ભાવનગર

૯૯૭૯૨૬૧૬૬૪

gj-bhv@nic.in

I/C ના.કા.ઇ શ્રી

શ્રી એ.જી.સરવૈયા

પેટા વિભાગ ભાવનગર

૭૦૧૬૬૦૬૨૪૦

depanbvn@gmail.com

ના.કા.ઇ શ્રી

શ્રી બી.એન.પટેલ

પેટા વિભાગ શિહોર

૯૯૭૯૮૬૦૮૮૨

deepshihor@gmail.com

ના.કા.ઇ.શ્રી

શ્રી એમ.કે.પંડ્યા

પેટા વિભાગ મહુવા

૯૯૧૩૬૨૯૨૬૫

deepmhv@gmail.com

ના.કા.ઇ શ્રી

શ્રી સી.વિ.સાવલીયા

પેટા વિભાગ પાલીતાણા

૮૯૮૦૩૨૪૭૨૭

depanpali@gmail.com

ના.કા.ઇ.શ્રી

શ્રી એ.જી.સરવૈયા

પેટા વિભાગ તળાજા

૭૦૧૬૬૦૬૨૪૦

deeptalaja@gmail.com

I/C ના.કા.ઇ શ્રી

શ્રી સી.વિ.સાવલીયા

પેટા વિભાગ વલ્લભીપુર

૮૯૮૦૩૨૪૭૨૭

deepvlb@gmail.com

અ.મ .ઇ.

શ્રી એ.બી.ગુડલીયા

વિભાગીય કચેરી

૯૩૭૪૩૫૨૮૪૧

gj-bhv@nic.in

અ.મ .ઇ.

કુ. દિશાબેન બી.મહેતા

૯૪૨૯૯૭૪૯૫૮

gj-bhv@nic.in

મ .ઇ.

શ્રી પી.બી.સોની (રાજ્ય)

પં.માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ભાવનગર.

૯૨૬૫૨૪૮૦૨૫

depanbvn@gmail.com

અ.મ .ઇ.

શ્રી જી.એમ.સરૈયા

૮૫૧૧૭૮૦૧૫૫

depanbvn@gmail.com

ઓ.શિયર

શ્રીમતિ બી.કે.બારૈયા

૯૮૯૮૦૦૫૧૪૦

depanbvn@gmail.com

અ.મ .ઇ.

શ્રી એમ.જે.પંડ્યા

પં.માર્ગ અને મકાન 
પેટા વિભાગ, શિહોર

૭૯૯૦૩૧૦૫૦૮

deepshihor@gmail.com

અ.મ .ઇ.

કુ. જે.બી.ઝાલા

૯૪૨૬૩૯૧૪૩૬

deepshihor@gmail.com

મ .ઇ.

શ્રી એચ.આર.ઠક્કર (રાજ્ય)

પં.માર્ગ અને મકાન 
પેટા વિભાગ , મહુવા.

૯૪૨૯૦૨૨૪૪૧

deepmhv@gmail.com

અ.મ.ઈ.

ખાલી જગ્યા

deepmhv@gmail.com

૧૦

અ.મ .ઇ.

શ્રી એમ.વી.ચાવડા

૯૭૨૩૭૩૦૮૪૧

deepmhv@gmail.com

૧૧

 મ.ઈ.

ખાલી જગ્યા

પં.માર્ગ અને મકાન 
પેટા વિભાગ તળાજા.

૧૨

અ.મ .ઇ.

શ્રી એન.વિ.માંડળિયા

૯૭૨૬૩૦૫૮૫૪

deeptalaja@gmail.com

૧૩

ઓવરસીઅર

શ્રી આર.બી.જોશી

૯૪૨૭૨૦૨૧૮૩

deeptalaja@gmail.com

૧૪

અ.મ .ઇ.

શ્રી ડી.કે.મહેતા

 પં.માર્ગ અને મકાન પે.વિ.વલ્લભીપુર

૯૯૭૪૬૩૭૬૪૩

deepvlb@gmail.com

૧૫

અ.મ.ઈ.

ખાલી જગ્યા

૧૬

અ.મ.ઈ.

કુ.એમ.એન.ગોહેલ

૯૪૨૭૬૩૬૮૮૯

deepvlb@gmail.com

૧૭

અ.મ .ઇ.

શ્રી મંથન એમ.પ્રજાપતિ

પં.માર્ગ અને મકાન 
પેટાવિભાગ , પાલીતાણા

૯૭૧૨૭૭૩૪૭૯

depanpali@gmail.com

૧૮

અ.મ .ઇ.

કુ.ધરતીબેન એમ. સાધુ

૯૫૭૪૭૩૬૧૬૧

depanpali@gmail.com

૧૯

અ.મ .ઇ.

ખાલી જગ્યા

તા. પં. ઘોઘા

ખાલી જગ્યા

tdoghogha.dp@gmail.com

૨૦

અ.મ .ઇ.

કુ.નીલમ.એમ.કાઝી

૯૫૫૮૭૯૧૯૦૧

tdoghogha.dp@gmail.com

૨૧

અ.મ .ઇ.

શ્રી પી.બી.રાઠોડ

તા. પં. ભાવનગર

૯૪૨૮૧૨૪૩૯૭

tdobhavnagar.dp@gmail.com

૨૨

મ .ઇ.

શ્રી કિશનભાઈ વિ.સવાણી (રાજ્ય)

૮૯૮૦૫૦૦૪૯૫

tdobhavnagar.dp@gmail.com

૨૩

મ.ઈ.

કુ.જુલીબેન એમ.હિરાણી (રાજ્ય)

૯૪૨૬૫૩૮૬૧૭

tdobhavnagar.dp@gmail.com

૨૪

મ .ઇ.

કુ.રચનાબેન બી.રાઠોડ (રાજ્ય)

૮૪૬૯૫૩૭૯૧૭

tdobhavnagar.dp@gmail.com

૨૫

મ .ઇ.

શ્રી વિજયભાઈ વિ.ભલાળા

તા.પં.શિહોર

૮૧૪૦૭૧૫૮૭૬

tdoshihor@gmail.com

૨૬

મ.ઈ.

શ્રી હિરકભાઈ જે.પટેલ

૭૫૬૭૭૭૪૬૭૫

tdoshihor@gmail.com

૨૭

અ.મ .ઇ.

ખાલી જગ્યા

tdoshihor@gmail.com

૨૮

મ .ઇ.

શ્રી અશ્વિનભાઈ જે. બાંભણીયા (રાજ્ય)

તા.પં.તળાજા

૭૦૪૬૨૩૦૬૬૩

tdotalaja.dp@gmail.com

૨૯

મ.ઈ.

શ્રી અર્જુનભાઈ જે.મોભ (રાજ્ય)

૮૩૦૬૬૧૧૧૩૮

tdotalaja.dp@gmail.com

૩૦

અ.મ .ઇ.

શ્રી જયેશ ડી.બારૈયા

૯૬૨૧૮૪૪૯૫૦

tdotalaja.dp@gmail.com

૩૧

અ.મ .ઇ.

શ્રી જે.એ.ચૌહાણ

તા. પં. મહુવા

૭૪૦૫૨૯૩૦૦૭

tdomhv.dp@gmail.com

૩૨

મ .ઇ.

શ્રી ઉર્વિશભાઈ એમ.ચોટલીયા (રાજ્ય)

૮૭૩૫૯૨૯૩૯૬

tdomhv.dp@gmail.com

૩૩

અ.મ .ઇ.

કુ.કે.યુ.ડોડીયા

તા.પં.વલ્લભીપુર

૯૪૨૭૭૮૧૭૪૮

tdovallabhipur@gmail.com

૩૪

અ.મ .ઇ.

કુ. પરીતા ડી. ગોહેલ

૯૪૦૮૩૭૮૫૭૯

tdovallabhipur@gmail.com

૩૫

મ .ઇ.

શ્રી સચિનકુમાર એમ.પટેલ (રાજ્ય)

તા. પં. ઉમરાળા

૮૧૨૮૯૪૮૪૮૪

tdoumarala@gmail.com

૩૬

અ.મ .ઇ.

શ્રી બી.ડી.વાજા

૯૮૯૮૬૦૮૧૦૫

tdoumarala@gmail.com

૩૭

અ.મ .ઇ.

શ્રી આર.ડી.ગોહીલ (રાજ્ય)

તા. પં. ગારીયાધાર

૯૯૭૮૨૧૮૦૬૮

tdogariyadhar@gmail.com

૩૮

અ.મ .ઇ.

શ્રી નીરવ એસ.શાહ

૮૨૦૦૯૪૦૨૯૧

tdogariyadhar@gmail.com

૩૯

અ.મ .ઇ.

શ્રી પી.કે.મકવાણા

તા.પં.પાલીતાણા

૯૫૧૦૭૧૧૦૨૪

tdopalitana.dp@gmail.com

૪૦

મ.ઈ.

શ્રી સુનીલભાઈ એસ.સોલંકી (રાજ્ય)

૮૧૪૧૫૦૦૫૯૯

tdopalitana.dp@gmail.com

૪૧

અ.મ .ઇ.

શ્રી કે.એમ.પટેલ

તા.પં.જેસર

૮૦૦૦૧૬૩૬૯૭

tdojesar.dp@gmail.com

૪૨

મ.ઈ.

શ્રી શૈલેષકુમાર એમ.પરમાર

૯૧૦૬૪૯૧૦૭૬

tdojesar.dp@gmail.com