×

પાક અંગેની માહિતી

કૃષ‍િ ઉત્‍પાદન

આખરી ઉ૫લબ્‍ધ અંદાજીત ઉત્‍પાદનની માહિતી નીચે મુજબ છે.

કૃષ‍િ ઉત્‍પાદન સને ૨૦૦૭-૦૮ (અંદાજીત)

અ.નં. સીઝન પાકનું નામ વિસ્‍તાર હેકટરમાં ઉત્‍પાદન મે.ટનમાં
ખરીફ મગફળી ૮૦૭૦૦ ૧૩૮૭૦૦
તલ ૩૨૪૦૦ ૫૨૨૦૦
બાજરી ૪૮૧૦૦ ૧૧૮૯૦૦
કપાસ ૩૦૪૪૦૦ ૧૪૬૯૩૦૦
રવિ ઘઉં ૪૯૫૦૦ ૧૬૦૦૦૦
ચણા ૧૩૦૦ ૧૨૦૦
જીરૂ ૫૬૦૦ ૪૨૦૦
ડુંગળી ૩૫૭૦૦ ૧૧૮૮૭૦૦
ઉનાળુ મગફળી ૩૮૪૦૦ ૬૪૫૦૦
મગ ૨૧૦૦ ૧૨૦૦
ડુંગળી ૬૮૦૦ ૨૦૫૯૯૦૦
ઉનાળુ બાજરી ૩૧૦૦ ૭૩૦૦