×

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું વિકાસ શાખા, જિલ્લા પંચાયત, ભાવનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી

શ્રી જે. એમ. વેગડ

હોદ્દો નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર (ઓ) ૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૭૪
ફેક્સ નંબર ૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫
મોબાઇલ નંબર ૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦
ઇ-મેઇલ એડ્રેસ dyddodev111@gmail.com
ક્રમ નં અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો મોબાઇલ નં ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

()

ખાલી જગ્યા

નાયબ ચિટનીસ

--

dyddodev111@gmail.com

 

()

શ્રી એચ.એલ. લાધવા

નાયબ ચિટનીસ

૯૦૯૯૨૪૩૮૯૩

dyddodev111@gmail.com

 

()

ટેબલ -૨

જગ્યા ખાલી

જુનીયર ક્લાર્ક

--

()

ટેબલ -૫

જગ્યા ખાલી

જુનીયર ક્લાર્ક

--

dyddodev111@gmail.com

 

()

શ્રી સી.બી. સરવૈયા

જુનીયર ક્લાર્ક

૯૯૨૫૩૧૭૮૪૧

dyddodev111@gmail.com

 

()

શ્રી ભરતભાઈ ડી.પરમાર 

પટ્ટાવાળા

--

--

()

શ્રીમતી એમ.એસ.શેખ

પટ્ટાવાળા

--

--