×

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું વિકાસ શાખા, જિલ્લા પંચાયત, ભાવનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી જે.આર.જેબલીયા
હોદ્દો નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર (ઓ) ૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૭૪
ફેક્સ નંબર ૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫
મોબાઇલ નંબર ૭૫૬૭૦૧૭૩૯૦
ઇ-મેઇલ એડ્રેસ dyddodev111@gmail.com
ક્રમ નં અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો મોબાઇલ નં ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

(૧)

શ્રી કરશનભાઈ ચુડાસમા

નાયબ ચિટનીસ

૭૬૯૮૨૦૭૩૮૬

dyddodev111@gmail.com

 

(૨)

શ્રી પ્રણવભાઈ એ. પોપટ

નાયબ ચિટનીસ

૯૮૨૪૨૨૭૩૬૩

dyddodev111@gmail.com

 

(૩)

ટેબલ -૨

જગ્યા ખાલી

જુનીયર ક્લાર્ક

 

 

(૪)

કુ. ચૈતાલીબેન અરવિંદભાઈ ઠક્કર

જુનીયર ક્લાર્ક

૯૧૦૬૩૭૪૫૨૪

dyddodev111@gmail.com

 

(૫)

શ્રી વિજયભાઇ જી. વેગડ

જુનીયર ક્લાર્ક

૯૯૨૫૩૧૭૮૪૧

dyddodev111@gmail.com

 

(૬)

શ્રી ભરતભાઈ ડી.પરમાર

પટ્ટાવાળા

--

--

(૭)

શ્રીમતી એમ.એસ.શેખ

પટ્ટાવાળા

--

--