×

મહેકમ અંગે માહિતી

અ.નં. તાલુકાનું નામ તાબાની કચેરીઓના નામ તાબાનાં અધિકારીશ્રીઓ કર્મચારીઓની સંખ્યા
૧. ભાવનગર પશુદવાખાના.ભાવનગર
પશુદવાખાના.નારી
૨. ઘોઘા પશુદવાખાના.ઘોઘા
પશુદવાખાના.વાળુકડ
૩. પાલીતાણા પશુદવાખાના.પાલીતાણા
પશુદવાખાના.કુંભણ
૪. મહુવા પશુદવાખાના.મહુવા
પશુદવાખાના.મોટાખુંટવડા
પશુદવાખાના.ગુંદરણા
પશુદવાખાના.તરેડ
પશુદવાખાના.બગદાણા
ફરતા પશુદવાખાના.જેસર
૫. વલ્લભીપુર પશુદવાખાના.વલ્લભીપુર
પશુદવાખાના.પાટણા
૬. શિહોર પશુદવાખાના.શિહોર
પશુદવાખાના.દેવગણા
પશુદવાખાના.સણોસરા
પશુદવાખાના.ટાણા
પશુદવાખાના.સોનગઢ
૭. ઉમરાળા પશુદવાખાના.ઉમરાળા
પશુદવાખાના.રંઘોળા
૮. તળાજા પશુદવાખાના.તળાજા
પશુદવાખાના.દાઠા
પશુદવાખાના.ઠળીયા
પશુદવાખાના.દિહોર
પશુદવાખાના.ત્રાપજ
૯. ગઢડા પશુદવાખાના.ગઢડા
પશુદવાખાના.નિંગાળા
પશુદવાખાના.ઢસા
૧૦. બોટાદ પશુદવાખાના.બોટાદ
પશુદવાખાના.પાળીયાદ
પશુદવાખાના.લાઠીદડ
૧૧. ગારીયાધાર પશુદવાખાના.ગારીયાધાર
પશુદવાખાના.સાતપડા