×

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ કુટુંબ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામુ મોતીબાગ રોડ,જિલ્લા પંચાયત કચેરી ભાવનગર.
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારી અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી
ફોન નંબર (૦૨૭૮) ૨૪૨૮૮૮૫
મોબાઇલ નંબર ૯૭૨૭૭૭૯૬૬૩
ઇમેલ એડેસ adho.health.bhavnagar@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

ક્રમ શાખાના કર્મચારીશ્રીઓ/ અધિકારીશ્રીઓના નામ હોદ્દો ફોન નં ફેક્સ નં મોબાઇલ નં
શ્રી ડો એ.કે.તાવિયાડ અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ૨૪૨૮૮૮૫ --- ૯૭૨૭૭૭૯૬૬૩
શ્રી ડી ડી દેસાઇ વહિવટી અધિકારી (કુ.ક) ૨૪૨૮૮૮૫ --- ૯૭૨૭૭૨૫૯૫૯
શ્રી સી એચ ભટ્ટ વહિવટી અધિકારી (આરોગ્ય) ૨૪૨૮૮૮૫ --- ૯૭૨૭૭૭૯૬૫૨
શ્રી એમ એલ જડેજા આર્ટી.કમ.ફોટોગ્રાફર ૨૪૨૮૮૮૫ --- ૯૪૨૮૪૯૪૬૧૩
શ્રી ડી આર જાડેજા પ્રોજેક્ટનિસ્ટ ૨૪૨૮૮૮૫ --- ૯૯૭૯૪૨૫૫૫૨
શ્રી જે ડી ખસિયા સીનિયર ક્લાર્ક ૨૪૨૮૮૮૫ --- ૯૯૨૪૭૧૧૫૬૯
શ્રી એમ.જી.ઠાકર સીનિયર ક્લાર્ક (આ-સેલ) ૨૪૨૮૮૮૫ --- ૯૮૨૪૯૩૧૩૧૩
કુ. ડી.એન.કનૈયા સીનિયર ક્લાર્ક (આ-સેલ) ૨૪૨૮૮૮૫ --- ૯૯૯૮૨૭૫૩૩૨
કુ.બી એમ બુધેલિયા જુનિયર ક્લાર્ક ૨૪૨૮૮૮૫ --- ૯૯૧૩૦૫૫૫૦૨
શ્રી એ.બી.જાની પટ્ટાવાળા ૨૪૨૮૮૮૫ --- ૯૭૨૫૩૨૯૬૧૧