×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ આરોગ્ય શાખા
શાખાનું સરનામું :- આરોગ્ય શાખા, જિ.પં.ભાવનગર
શાખા અધિકારીશ્રીનું નામ-

ડૉ. ચંદ્રમણીકુમાર રામચરીત્ર પ્રસાદ (I/C)

મોબાઇલ ન :- ૯૭૨૭૭૭૯૬૬૨
ફોન નંબર :- (૦૨૭૮) ૨૪૨૩૬૬૫
ફેકસ નંબર :- -
ઇ-મેઇલઃ- cdho.health.bhavnagar@gmail.com

શાખા વહિવટી અધિકારી

ક્રમ

અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ

હોદ્દો

મોબાઇલ નં

ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

કામગીરી

શ્રી એચ.એન.મકવાણા

નાયબ ચીટનીશ

૯૯૨૫૮૭૮૭૬૨

-

ના.ચી.  કોર્ટકેસને લગતી તમામ કામગીરી,બાંધકામને લગત કામગીરી

પંડયા હિરલબેન કે.

સીનીયર ક્લાર્ક

૮૩૪૭૦૫૫૭૦૮

-

સી- મેડીકલ ઓફિસરને લગતી તમામ કામગીરી, RTI અપીલને લગત કામગીરી  

ખાલી જગ્યા

(હાલ ચાર્જ શ્રી  પંડયા હિરલબેન કે., સિનીયર કલાર્ક, પાસે)

સીનીયર કલાર્ક

૮૧૨૮૫૬૯૬૩૧

-

સી- જુ.ફા તથા લેબ.ટેક.ને લગત તમામ કામગીરી,  જાહેર આરોગ્ય સમિતિને લગતી તમામ કામગીરી, RTI ને લગત કામગીરી  

ખાલી જગ્યા

( હાલ ચાર્જ શ્રી  એમ. . મકવાણા, સીનીયર એકાઉન્ટ કલાર્ક, પાસે)

સીનીયર એકાઉન્ટ કલાર્ક

૯૮૨૫૨૫૧૬૧૧

-

એકા પગાર બીલ વગેરે એકાઉન્ટને લગત તમામ કામગીરી 

શ્રી જે.એસ.ગોહિલ

જુનીયર કલાર્ક

૮૨૦૦૩૮૬૭૬૬

 -

RCH  આર.સી.એચ.ઓ., આર.એ., જુ.કા., ડ્રાઇવર, ના મહેકમની કામગીરી, મહિલા અને બાળ વિકાસ સમિતિની બેઠકની કામગીરી, વાહન નં.-૩૦૦૯ વાહનને લગતી કામગીરી, હિસાબી RCH ની કામગીરી.

શ્રી સી.એ.ઠક્કર

જુનીયર કલાર્ક.

૬૩૫૩૮૬૫૨૭૨

-

જે- કચેરી મહેકમ, ક્ષેત્રીય કચેરીના જુ.કા./સિ.કા. નું મહેકમ, મહેકમ/હિસાબી શાખાને માહિતી મોકલવી તેમજ વી. આઇ.પી /વીવી.આઇ.પી. ના પ્રોટોકોલની ફાઇલ નિભાવવી, તમામ પ્રકારની મીટીંગને લગતી ફાઇલો જેવી કે શાખાધિકારી/સંકલન સમિતિ, આયોજન વગેરે

શ્રી ડી.પી.સરવૈયા

જુનીયર કલાર્ક

૮૧૨૮૫૬૯૬૩૧

-

જે-૩   કચેરી/પેટા કચેરીના તમામ અધિકારીઓ/કર્મચારીઓના જી.પી. એફ. /જુથ વિમા ને લગતી કામગીરી.

શ્રી વિનેશભાઈ વાઘેલા

જુનીયર કલાર્ક

૮૧૪૦૩૩૬૨૪૨

-

તાલુકા હેલ્થ કચેરી, પ્રા.આ.કે. ના વાહનોની તમામ કામગીરી, ડ્રાઇવર અને વર્ગ-૪ ના સંવર્ગની તમામ કામગીરી, તમામ ટપાલોનું આઉટવર્ડ ની કામગીરી અને નાગરીક અધિકાર પત્રોનું રજીસ્ટર નિભાવવું., સી.એમ., એમ.એલ.એ., એલ.એ.ક્યુ., ડી.ઓ., અને વીજીલન્સ કમિશ્નરના કેસો, પી.એ.કન્ટ્રોલના રજીસ્ટરની કામગીરી.