×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ આરોગ્ય શાખા
શાખાનું સરનામું :- આરોગ્ય શાખા, જિ.પં.ભાવનગર
શાખા અધિકારીશ્રીનું નામ- ડૉ. એ. કે. તાવિતાડ (I/C)
મોબાઇલ ન :- ૯૭૨૭૭૭૯૬૬૨
ફોન નંબર :- (૦૨૭૮) ૨૪૨૩૬૬૫
ફેકસ નંબર :- -
ઇ-મેઇલઃ- cdho.health.bhavnagar@gmail.com

શાખા વહિવટી અધિકારી

અં -નં વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદો મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી ડી.ડી.દેસાઇ વહીવટી અધિકારીશ્રી. ૯૭૭૭૨૫૯૫૯ -
શ્રી આર.વી.જોષી નાયબ ચીટનીશ ૯૯૨૫૮૭૮૭૬૨
શ્રી એચ..કે.પંડયા સીનીયર ક્લાર્ક ૮૩૪૭૦૫૫૭૦૮
શ્રી એ.આર.ભસોટીયા સીનીયર કલાર્ક ૮૧૨૮૫૬૯૬૩૧
શ્રી આર.એમ.ગોહિલ સીનીયર એકાઉન્ટ કલાર્ક(i/c) ૯૮૨૫૨૫૧૬૧૧
શ્રી સી.બી.સરવૈયા જુનીયર કલાર્ક ૮૪૦૧૦૯૨૦૦૧