×

ઇન્કમ્બન્સી ચાર્ટ

ક્રમ નં. અધિકારીશ્રીનું નામ ક્યારથી ક્યાં સુધી
ડો. જે. કે. અન્જાન ૦૧-૦૪-૮૯ ૩૧-૧૨-૮૯
ડો. એન. એ. ભાષા ૦૧-૦૧-૯૦ ૨૩-૦૫-૯૨
ડો. સી. એમ. પટેલ ૨૮-૦૫-૯૨ ૧૦-૦૬-૯૬
ડો.વી. આર. સુતરીયા ૧૧-૦૬-૯૬ ૧૫-૦૩-૯૮
ડો. જી. કે. જાદવ ૧૬-૦૩-૯૮ ૧૨-૦૬-૯૮
ડો. વી. આર. સુતરીયા ૧૩-૦૬-૯૮ ૨૦-૧૨-૯૮
ડો. એમ. એલ. દુધાત ૨૧-૧૨-૯૮ ૦૫-૦૭-૯૯
ડો. જી. કે. જાદવ ૦૫-૦૭-૯૯ ૩૦-૦૬-૦૧
ડો. પી. એન. બક્ષી ૦૧-૦૭-૦૧ ૨૫-૧૧-૦૧
૧૦ ડો. એસ. એન. બારોટ ૨૬-૧૧-૦૧ ૧૭-૦૬-૦૨
૧૧ ડો. આર. આર. હજીરાવાલા ૧૮-૦૬-૦૨ ૦૧-૧૧-૦૨
૧૨ ડો. બી. સી. ચુડાસમા ૦૨-૧૧-૦૨ ૧૨-૧૧-૦૨
૧૩ ડો. કે. એચ. ડાભી ૧૩-૧૧-૦૨ ૦૫-૦૫-૦૩
૧૪ ડો. એસ. આર. પટેલ ૦૬-૦૫-૦૩ ૨૬-૧૦-૦૪
૧૫ ડો. કે. એચ. ડાભી ૨૭-૧૦-૦૪ ૦૨-૦૭-૦૫
૧૬ ડો. એમ. એલ. દુધાત ૦૩-૦૭-૦૫ ૩૧-૦૫-૦૬
૧૭ ડો. કે. એચ. ડાભી ૦૧-૦૬-૦૬ ૧૭-૦૯-૦૬
૧૮ ડો. આર. કે. નાગદા ૧૯-૦૯-૦૬ ૦૪-૧૦-૦૬
૧૯ ડો. કે. એચ. ડાભી ૦૫-૧૦-૦૬ ૧૪-૧૧-૦૬
૨૦ ડો. આર. કે. નાગદા ૧૫-૧૧-૦૬ ૧૧-૧૨-૦૬
૨૧ ડો. કે. એચ. ડાભી ૧૨-૧૨-૦૬ ૧૮-૧૨-૦૬
૨૨ ડો. આર. કે. નાગદા ૧૯-૧૨-૦૬ ૧૪-૦૨-૦૭
૨૩ ડો. કે. એચ. ડાભી ૧૫-૦૨-૦૭ ૨૩-૦૨-૦૭
૨૪ ડો. આર. કે. નાગદા ૨૪-૦૨-૦૭ ૨૭-૦૬-૦૭
૨૫ ડો. કે. એચ. ડાભી ૨૮-૦૬-૦૭ ૦૨-૦૭-૦૭
૨૬ ડો. આર. કે. નાગદા ૦૩-૦૭-૦૭ ૨૯-૧૧-૦૭
૨૭ ડો. જે. એસ. દુલેરા ૩૦-૧૧-૦૭ ૦૪-૧૨-૦૭
૨૮ ડો. આર. કે. નાગદા ૦૫-૧૨-૦૭ ૨૦-૦૧-૦૮
૨૯ ડો. જે. એસ. દુલેરા ૨૧-૦૧-૦૮ ૨૩-૦૧-૦૮
૩૦ ડો. આર. કે. નાગદા ૨૪-૦૧-૦૮ ૧૧-૦૨-૦૮
૩૧ ડો. આર. જી. શ્રીમાળી ૧૨-૦૨-૦૮ ૧૯-૦૨-૦૮
૩૨ ડો. આર. કે. નાગદા ૨૦-૦૨-૦૮ ૨૯-૦૨-૦૮
૩૩ ડો. જે. એસ. દુલેરા ૦૧-૦૩-૦૮ ૦૭-૦૩-૦૮
૩૪ ડો. એન. કે. અગ્રવાલ ૦૮-૦૩-૦૮ ૨૦-૦૪-૦૮
૩૫ ડો. એસ. કે. મકવાણા ૨૧-૦૪-૦૮ ૧૪-૧૦-૦૮
૩૬ ડો. શ્રીમતિ મેઘા મહેતા ૧૫-૧૦-૦૮ ૧૫-૧૧-૦૮
૩૭ ડો. એસ. કે. મકવાણા ૧૬-૧૧-૦૮ ૩૦-૦૫-૦૮
૩૮ ડો. શ્રીમતિ મેઘા મહેતા ૩૦-૦૫-૦૯ ૨૬-૦૭-૦૯
૩૯ ડો. જે. એસ. દુલેરા ૨૭-૦૭-૦૯ ૩૧-૦૭-૦૯
૪૦ ડો. શ્રીમતિ મેઘા મહેતા ૦૧-૦૮-૦૯ ૦૩-૦૪-૧૦
૪૧ ડો. વી. આર. ગુપ્તા ૦૪-૦૪-૧૦ ૨૨-૦૮-૧૩
૪૨ ડો. બી. એલ. આચાર્ય ૨૩-૦૮-૧૩ ૨૮-૦૮-૧૩
૪૩ ડો. એચ. એફ. પટેલ ૨૯-૦૮-૧૩ ૨૯-૧૦-૧૮
૪૪ ડો. જે.ઓ.માઢક ૩૦-૧૦-૧૮ ૨૭-૦૧-૧૯
૪૫ ડૉ. એ. કે. તાવિયાડ ૨૮-૦૧-૧૯ આજ દિન સુધી