×

તાલુકા કક્ષાના વિસ્‍તરણ અધિકારીઓની માહિતી

અ.નં. જગ્‍યાનું નામ તાલુકા પંચાયત વર્ગ મંજુર થયેલ જગ્‍યા
વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર) ભાવનગર
વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર) મહુવા
વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર) ગારીયાધાર
વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર) તળાજા
વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર) વલ્‍લભીપુર
વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર) પાલીતાણા
વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર) ગઢડા
વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર) બોટાદ
વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર) ઉમરાળા
૧૦ વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર) શિહોર
૧૧ વિસ્‍તરણ અધિકારી ( સહકાર) ઘોઘા