×

સંકલિત બાળવિકાસ યોજના અધિકારીશ્રી

સી.ડી.પી.ઓ શ્રી નું નામ : હેમાબેન સી. મહેતા

સરનામું : પ્લોટવિસ્તાર કૃષ્ણપરા સણોસરા

ફોનનંબર: ઓફીસ :૦૨૮૪૬ ૨૨૪૩૨૪  

મોબાઈલ : ૯૪૨૯૫૦૪૫૪૦

ઈમેંઈલ એડ્રેસ : icdsshihor@gmail.com

 

સંકલિત બાળવિકાસ યોજના કર્મચારી ની માહિતી

ક્રમ

કર્મચારી નું નામ

હોદો

હેડ ક્વાટર

મોબાઈલ નંબર

ઈમેંઈલ એડ્રેસ

1

નયનાબેન વી પંડ્યા

મુખ્ય સેવિકા

મઢડા

૯૩૨૭૬૨૨૭૬૭

: icdsshihor@gmail.com

2

રીટાબેન એ શુક્લ

મુખ્ય સેવિકા

ઉસરડ

૯૪૨૮૮૫૮૧૬૦

: icdsshihor@gmail.com

3

મીનાબેન કે પંડ્યા

મુખ્ય સેવિકા

ટાણા

૯૬૩૮૯૬૬૦૮૩

: icdsshihor@gmail.com