×

સંકલિત બાળવિકાસ યોજના અધિકારીશ્રી

સી.ડી.પી.ઓ શ્રી નું નામ : નીતાબેન ટી.વ્યાસ

સરનામું : આઇ.સી.ડી.એસ.કચેરી, ઘોઘા, તા.ઘોઘા, જિ.ભાવનગર.

ફોનનંબર: (૦૨૭૮) ૨૮૮૨૧૩૧

મોબાઈલ : ૭૦૪૬૦૧૦૮૭૫.

ઈમેંઈલ એડ્રેસ : icdsshihor@gmail.com

સંકલિત બાળવિકાસ યોજના કર્મચારી ની માહિતી

ક્રમ

કર્મચારી નું નામ

હોદો

હેડ ક્વાટર

મોબાઈલ નંબર

ઈમેંઈલ એડ્રેસ

શ્રી નીતાબેન ટી.વ્યાસ 

સી.ડી.પી.ઓ. આઇ.સી.ડી.એસ.ઘોઘા

ઘોઘા

6359924299

icds.ghogha@

gmail.com

શ્રી ધુમનબેન એન.ગજજર

સુપરવાઇઝર, ઘોઘા, આઇ.સી.ડી.એસ.ઘોઘા

ઘોઘા

7046010875

 

શ્રી ડી.એમ.ઉડીયા

સુપરવાઇઝર, ઘોઘા, આઇ.સી.ડી.એસ.ઘોઘા

ઉખરલા

7575051609

 

શ્રી ઇન્દુબેન એમ ભુંગણ 

સુપરવાઇઝર, ઘોઘા, આઇ.સી.ડી.એસ.ઘોઘા

વાળુકડ

7575051609

 

શ્રી આરતીબેન એસ.બારૈયા 

કો.ઓર્ડીનેટર, આઇસીડીએસ ઘોઘા

ઘોઘા

9624335680

 

શ્રી વિષ્‍નુભાઇ એચ.સોલંકી 

કો.ઓર્ડીનેટર, આઇસીડીએસ ઘોઘા

ઘોઘા

9033498975

 

 

શ્રી રીયાજભાઇ આર.ડેરૈયા

કો.ઓર્ડીનેટર, આઇસીડીએસ ઘોઘા

ઘોઘા

9904177057