×

વહીવટી અઘિકારીઓ

ક્રમ નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર ફરજનુ સ્થળ
શ્રી એચ.આર.રાવલ કાર્યપાલક ઇજનેર (ઇ.ચાર્જ) ૯૮૨૫૨૮૫૫૯૩ પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ, ભાવનગર
શ્રી પી.એન.વેકરીયા નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, ૯૪૨૭૨૬૧૯૯૦ પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ, ભાવનગર
શ્રી પી.એન.વેકરીયા ઇ.ચા.-નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, ૯૪૨૭૨૬૧૯૯૦ પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ,મહુવા
શ્રી એચ.આર.રાવલ મદદનીશ ઇજનેર (ઇન ચાર્જ ના.કા.ઇ., પાલીતાણા, ભાવનગર) ૯૮૨૫૨૮૫૫૯૩ પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ, પાલીતાણા, ભાવનગર
શ્રી આર.એમ.ભાલીયા અધિક મદદનીશ ઇજનેર ૯૮૨૫૪૩૧૦૯૯ પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ, મહુવા
શ્રી એ.આર.પટેલ મદદનીશ ઇજનેર (ઇન ચાર્જ ના.કા.ઇ., શિહોર) ૯૫૭૪૮૪૧૪૦૪ પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ, શિહોર
શ્રી વી.એસ.રાણા મદદનીશ ઇજનેર ૯૯૭૮૯૯૧૫૬૩ પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ, શિહોર
શ્રી એન.બી.રાઠોડ મદદનીશ ઇજનેર ૯૫૩૭૬૬૨૧૮૮ પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ, ભાવનગર
શ્રી આર.ડી.રજાત મદદનીશ ઇજનેર ૭૫૭૫૦૪૯૭૯૨ પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ, ભાવનગર
શ્રીમતિ ડી.એમ.કાતરીયા મદદનીશ ઇજનેર ૯૧૭૩૩૭૧૧૮૮ પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ, મહુવા