×

ઈન્‍કમબન્‍સી ચાર્ટ

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત સિંચાઈ વિભાગ, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, ભાવનગર

ક્રમ નં. અધિકારશ્રીનું નામ હોદ્દો કયારથી તારીખ કયા સુધી તારીખ

(૧)

(ર)

(૩)

(૪)

(૫)

1

શ્રી બી. કે. માવદિયા

કાર્યપાલક ઇજનેર

23/06/77

05/09/77

2

શ્રી આર. સી. વ્‍યાસ

કાર્યપાલક ઇજનેર

05/09/77

22/09/77

3

શ્રી બી. કે. માવદિયા

કાર્યપાલક ઇજનેર

22/09/77

14/10/77

4

શ્રી આર. સી. વ્‍યાસ

કાર્યપાલક ઇજનેર

14/10/77

18/08/78

5

શ્રી બી. જે. શુકલ

કાર્યપાલક ઇજનેર

19/08/78

09/11/78

6

શ્રી બી. કે. માવદિયા

કાર્યપાલક ઇજનેર

10/11/78

27/11/78

7

શ્રી બી. જે. શુકલ

કાર્યપાલક ઇજનેર

28/11/78

18/12/78

8

શ્રી બી. કે. માવદિયા

કાર્યપાલક ઇજનેર

19/12/78

03/01/79

9

શ્રી એ. જે. ચાવડા

કાર્યપાલક ઇજનેર

04/01/79

6/09/79

10

શ્રી આઈ એમ. મહેતા

કાર્યપાલક ઇજનેર

06/09/79

08/08/80

11

શ્રી જે. પી. ૫ટેલ

કાર્યપાલક ઇજનેર

08/08/80

21/12/81

12

શ્રી એલ. ડી. આમેટા

કાર્યપાલક ઇજનેર

21/12/81

08/02/82

13

શ્રી એસ. પી. રૂપેરા

કાર્યપાલક ઇજનેર

08/02/82

01/07/83

14

શ્રી એલ. ડી. આમેટા

કાર્યપાલક ઇજનેર

01/07/82

31/07/82

15

શ્રી બી. જે. મહેતા

કાર્યપાલક ઇજનેર

31/07/82

16/05/84

16

શ્રી એલ. ડી. આમેટા

કાર્યપાલક ઇજનેર

17/05/84

07/6/84

17

શ્રી બી. જે. મહેતા

કાર્યપાલક ઇજનેર

08/06/84

17/01/85

18

શ્રી બી. વી પારેખ

કાર્યપાલક ઇજનેર

18/01/85

24/01/85

19

શ્રી બી. વી. યારાગુપ્પી

કાર્યપાલક ઇજનેર

25/01/85

31/01/85

20

શ્રી બી. વી. પારેખ

કાર્યપાલક ઇજનેર

01/02/85

16/02/85

21

શ્રી બી. વી યારાગુપ્પી

કાર્યપાલક ઇજનેર

18/02/85

11/04/85

22

શ્રી બી. વી. પારેખ

કાર્યપાલક ઇજનેર

11/04/85

25/04/85

23

શ્રી બી. વી. યારાગુપ્પી

કાર્યપાલક ઇજનેર

25/04/85

23/12/85

24

શ્રી એન. આર. ૫ડીયા

કાર્યપાલક ઇજનેર

24/12/85

03/01/86

25

શ્રી બી. વી. યારાગુપ્પી

કાર્યપાલક ઇજનેર

03/01/86

30/11/87

26

શ્રી બી. વી. પારેખ

કાર્યપાલક ઇજનેર

01/12/87

22/12/87

27

શ્રી આર. વી. શાહ

કાર્યપાલક ઇજનેર

22/12/87

16/04/90

28

શ્રી એન. આર. ૫ડીયા

કાર્યપાલક ઇજનેર

16/04/90

13/05/90

29

શ્રી આર. વી. શાહ

કાર્યપાલક ઇજનેર

14/05/90

12/12/90

30

શ્રી એન. આર. ૫ડીયા

કાર્યપાલક ઇજનેર

12/12/90

29/04/91

31

શ્રી જે. એચ. સોલંકી

કાર્યપાલક ઇજનેર

30/04/91

31/12/96

32

શ્રી બી. વી. પારેખ

કાર્યપાલક ઇજનેર

01/01/97

14/10/97

33

શ્રી એલ. પી. સાવલીયા

કાર્યપાલક ઇજનેર

15/10/97

07/11/97

34

શ્રી બી. વી. પારેખ

કાર્યપાલક ઇજનેર

08/11/97

26/04/99

35

શ્રી પી. એમ. રાઠોડ

કાર્યપાલક ઇજનેર

26/04/99

07/10/01

36

શ્રી એમ. એમ. વાઘેલા

કાર્યપાલક ઇજનેર

08/10/01

17/12/01

37

શ્રી પી. એમ. રાઠોડ

કાર્યપાલક ઇજનેર

18/12/01

19/12/01

38

શ્રી એમ. એમ. વાઘેલા

કાર્યપાલક ઇજનેર

19/12/01

15/01/02

39

શ્રી એન. વી. કોટવાળ

કાર્યપાલક ઇજનેર

16/01/02

19/05/05

40

શ્રી એલ. જી. કોશીયા

કાર્યપાલક ઇજનેર

20/05/05

24/04/08

41

શ્રી એન. કે. ગોયાણી

કાર્યપાલક ઇજનેર

24/04/08

30/11/08

42

શ્રી જે. કે. ચૌહાણ

કાર્યપાલક ઇજનેર

01/12/08

29/12/08

43

શ્રી એન. કે. ચૌધરી

કાર્યપાલક ઇજનેર

29/12/08

24/02/09

44

શ્રી એચ. વી. ધનાણી

કાર્યપાલક ઇજનેર

24/02/09

01/03/09

45

શ્રી જે. કે. ચૌહાણ

કાર્યપાલક ઇજનેર

01/03/09

29/11/09

46

શ્રી એ. એચ. ૫ટેલ

કાર્યપાલક ઇજનેર

30/11/09

11/12/09

47

શ્રી જે.કે. ચૌહાણ

કાર્યપાલક ઇજનેર

12/12/09

30/04/13

48

શ્રી એન. એસ. ૫ટેલ

કાર્યપાલક ઇજનેર

01/05/13

27/02/14

૪૯

શ્રી એમ.કે.દોશી

કાર્યપાલક ઇજનેર

28/02/14

30/11/14

૫૦

શ્રી એચ.આર.રાવલ

કાર્યપાલક ઇજનેર

01/12/14

10/08/15

૫૧

શ્રી એસ.જી.પટેલ

કાર્યપાલક ઇજનેર

10/08/15

03/04/2017

૫૨

શ્રી ડી.બી.નારીયા.

કાર્યપાલક ઇજનેર

03/04/2017

30/06/2017

૫૩

શ્રી એચ.આર.રાવલ

કાર્યપાલક ઇજનેર

01/07/2017

01/07/2018

૫૪

શ્રી ડી.આર.પટેલ

કાર્યપાલક ઇજનેર

01/07/2018

ચાલુ