×

સિંચાઈ

વર્ષઃ ર૦૦૭-૦૮ ની આંકડાકીય રૂપરેખા

અ.
નં.
તાલુકાનું નામ નહેરની લંબાઈ
(કી.મી.માં)
ફકત સિંચાઈના કુવા
સરકારી ખાનગી
સરકારી ખાનગી પાકા કાચા પાકા કાચા
ભાવનગર ૨૫૦૦ ૨૦૭૦
શિહોર ૨૬ ૨૯૭૦ ૩૩૫૪
ઉમરાળા ૨૭ ૨૦૦૦ ૧૭૦૦
વલ્લભીપુર ૧૬૩૦ ૭૩૦
બોટાદ ૧૮ ૨૮૮૧ ૨૨૭૦
ગઢડા ૪૬ ૨૧૩૭ ૨૭૯૨
ગારીયાધાર ૨૨૦૫ ૩૪૧૦
પાલીતાણા ૧૫૫ ૨૦૦૦ ૪૪૫૦
તળાજા ૯૩ ૪૨૦૦ ૪૩૨૦
૧૦ મહુવા ૫૨ ૩૮૨૦ ૫૮૯૫
૧૧ ધોધા ૩૯૦૦ ૫૬૬૦