×

પશુધન

૨૦ મી પશુધન વસ્તી ગણતરી-૨૦૧૯ પ્રમાણે જિલ્લાની પશુઓની સંખ્યા નીચે મુજબ છે.
 

અ.નં.

૫શુધન

૨૦ મી ૫શુધન ગણતરી મુજબ સંખ્‍યા

ગાય

૨૨૬૪૦૭

ભેંસો

૨૯૧૯૩૦

ધેટા

૧૩૨૧૫૧

બકરા

૧૧૦૧૩૩

ઉંટ 

૨૪૨

ગધેડા 

૭૦

ઘોડા 

૧,૩૬૫

કુતરા 

૨,૧૫૮

કુલ મરધા

૧૪૯૦૭૭૪

૧૦

કુલ ૫શુપાલન 

૨૨૫૫૨૩૦