×

પશુધન

૧૯મી પશુધન વસ્તી ગણતરી-૨૦૧૨ પ્રમાણે જિલ્લાની પશુઓની સંખ્યા નીચે મુજબ છે.
 

અ.નં. ૫શુધન ૧૯મી ૫શુધન ગણતરી સંખ્‍યા
ગાય ૪,૧૮,૭૬૯
ભેંસો ૩,૯૯,૨૬૫
ધેટા ૧,૭૪,૮૭૨
બકરા ૨,૦૮,૩૨૯
અન્‍ય ૫શુઓ ૨,૭૮૩
કુલ ૫શુપાલન (શ્‍વાન સિવાય) ૧૨,૦૪,૦૧૮
કુલ મરધા ૧૦,૦૭,૦૨૭