×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મેલેરિયા શાખા, જી.પં.ભાવનગર
શાખાનું સરનામું :- મોહનનગર, લીલા સર્કલ પાસે. ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી :- ડો. બી.પી.બોરીચા
હોદ્દો જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૦૨૭૮- ૨૪૩૯૮૨૩
મોબાઇલઃ ૯૭૨૭૭૭૯૭૧૭
ઇન્‍ટર કોમઃ- -
ઇમેઇલ આઇડી dmo.health.bhavnagar@gmail.com
ક્રમ નં. કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો મોબાઇલ નં. ઇ-મેઇલ એડ્રસ
શ્રી સી. બી. ઓઝા સી.કલાર્ક ૯૩૨૭૪૯૨૩૦૦ dmo.health.bhavnagar@gmail.com
કુ. એસ. જી. ઝાલા લેબોરેટરી ટેકનીશ્યન ૮૨૩૮૦૧૫૨૭૫ srujalzala@gmail.com
શ્રી એમ. એમ. ચૌહાણ લેબોરેટરી ટેકનીશ્યન અને મદદનિશ જિ.મે.અધિ ૯૭૨૭૭૭૯૧૯૧ cmehul68@yahoo.com
શ્રી બી. કે. ગોહિલ એમ.પી.એચ.એસ. ૯૦૯૯૦૯૫૧૮૧ dmo.health.bhavnagar@gmail.com
શ્રી જે. જે. ગજ્જર એમ.પી.એચ.એસ. ૯૦૯૯૦૯૫૨૭૩ gajjarjitendra25@gmail.com
શ્રી એન. આર. શર્મા એમ.પી.એચ.એસ. ૯૦૯૯૦૯૪૯૫૫ naresh_sharma2210@yahoo.com
શ્રી એસ. એમ. બારૈયા ફીલ્ડ વર્કર(મેલેરિયા) ૯૦૯૯૦૯૪૯૫૨ dmo.health.bhavnagar@gmail.com
શ્રી એફ. આર. દાઉદાણી પટ્ટાવાળા ૯૧૭૩૮૧૪૬૧૭ dmo.health.bhavnagar@gmail.com