×

સિંચાઇ સમિતીના સભ્યો

ચેરમેનશ્રીની માહિતી

ચેરમેનશ્રીનું નામઃ-શ્રીમતી મધુબેન રસીકભાઈ ભીંગરાડીયા  

હોદ્દોઃ- ચેરમેનશ્રી, ઉત્પાદન-સહકાર અને સિંચાઇ સમિતી

સરનામું-   મુ.ટીંબી તાલુકો- સિહોર  જિલ્લો-ભાવનગર

ફોન નં-ઓફિસ  ૦૨૭૮-૨૪૩૩૯૯૫૧  થી  ૫૮  પી.બી.એકસ.નં.

મોબાઇલ નં.૯૮૭૯૯૭૮૬૧૫       ઇ-મેઇલ એડ્રેસ-----------

ઉત્પાદન-સહકાર અને સિંચાઇ સમિતીના સભ્યોની માહિતી

ક્રમ નં.

સભ્યશ્રીનું નામ

સભ્યશ્રીનો હોદ્દો

મોબાઇલ નં.

ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

(૧)

(૨)

(૩)

(૪)

(૫)

શ્રીમતી રૈયાબેન મુળજીભાઈ મીયાણી

સભ્યશ્રી- ઉત્પાદન-સહકાર અને સિંચાઇ સમિતી

૯૪૨૬૪૫૧૩૧૯

-

શ્રી અશોકભાઈ શામજીભાઈ સોલંકી

સભ્યશ્રી- ઉત્પાદન-સહકાર અને સિંચાઇ સમિતી

૯૯૦૯૦૮૩૬૦૭

-

શ્રીમતી હંસાબેન શિવાભાઈ ચૌહાણ

સભ્યશ્રી- ઉત્પાદન-સહકાર અને સિંચાઇ સમિતી

૯૯૦૯૩૧૭૨૨૬

-

શ્રીમતી મંગુબેન ભોળાભાઈ ચુડાસમા

સભ્યશ્રી- ઉત્પાદન-સહકાર અને સિંચાઇ સમિતી

૯૬૨૪૩૪૭૭૬૬

-