×

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
હોદ્દો નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
શાખાનું સરનામું પંચાયત શાખા, મોતીબાગ રોડ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી વી.સી.બાગુલ
ફોન (ઓ.) ૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૬૪
ફેક્સ ૦૨૭૮-૨૪૩૦૨૯૫
મોબાઇલ નં ૭૫૬૭૦૧૭૩૨૫
ઇ-મેઇલ એડ્રેસ સરકારીઃ panchayatdp@gmail.com / panchayatdp@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

ક્રમ નં કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો મોબાઇલ નં ઇ-મેઇલ એડ્રેસ કામગીરી
શ્રી જે.આાર.જાની નાબય ચીટનીશ ૯૮૭૯૦૪૪૧૩૫ - -
શ્રી ડી.એચ.પંડયા નાયબ ચીટનીશ ૯૪૨૭૧૬૩૬૭૬ -