×

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
હોદ્દો નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
શાખાનું સરનામું પંચાયત શાખા, મોતીબાગ રોડ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, ભાવનગર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી રાહુલકુમાર ગભાભાઇ ગમારા
ફોન (ઓ.) ૦૨૭૮- ૨૪૨૮૮૬૪
ફેક્સ ૦૨૭૮- ૨૪૩૦૨૯૫
મોબાઇલ નં ૭૫૬૭૦૧૭૩૨૫
ઇ-મેઇલ એડ્રેસ સરકારીઃ panchayatdp@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

ક્રમ નં કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો મોબાઇલ નં ઇ-મેઇલ એડ્રેસ કામગીરી
શ્રી તુષાર કપિલરાય ભટ્ટ નાયબ ચીટનીશ ૯૯૨૫૧૯૬૨૬૨ - -
શ્રી સી. બી. ઓઝા નાયબ ચીટનીશ ૯૩૨૭૪૯૨૩૦૦ -