×

ઇનકમબંશી ચાર્ટ

ક્રમ નં અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ક્યારથી તારીખ ક્યા સુધી તારીખ
એસ.જે.ચાવડા ના.જિ.વિ.અ.શ્રી (પંચાયત) જિ.પં.ભાવનગર ૨૮-૦૬-૨૦૧૬ થી ૦૭-૦૭-૨૦૧૭
શ્રી સી.સી. પટેલ ઈ.ચા. ના.જિ.વિ.અ.શ્રી (પંચાયત) જિ.પં.ભાવનગર ૦૮-૦૭-૨૦૧૭ થી ૧૫-૧૦-૨૦૧૭
શ્રી સી.ડી.રાઠવા ના.જિ.વિ.અ.શ્રી (પંચાયત) જિ.પં.ભાવનગર ૧૬-૧૦-૨૦૧૭ -
4 શ્રી વી.સી.બાગુલ ના.જિ.વિ.અ.શ્રી (પંચાયત) જિ.પં.ભાવનગર ૨૫-૦૨-૨૦૧૯ -