×

ઇનકમબંશી ચાર્ટ

ક્રમ નં અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ક્યારથી તારીખ ક્યા સુધી તારીખ

શ્રી આર.જીગમારા

ના.જિ.વિ.અ.શ્રી (પંચાયત) જિ.પં.ભાવનગર

૧૬-૧૨-૨૦૧૯ 

૧૦-૦૨-૨૦૨૨

શ્રી ટી.એચ.જોષી

ના.જિ.વિ.અ.શ્રી (પંચાયત) જિ.પં.ભાવનગર

૧૧-૦૨-૨૦૨૨ 

૧૦-૦૭-૨૦૨૨

3

શ્રી જે.આર.સોલંકી

ના.જિ.વિ.અ.શ્રી (પંચાયત) જિ.પં.ભાવનગર

૧૦-૦૭-૨૦૨૨

-