×

પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોની માહિતી

નંબર તાલુકાનું નામ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામ ડોકટરનું નામ ફોન નંબર
ભાવનગર બ્લોક હેલ્થ ઓફીસર ભાવનગર ડો.બીતયકુમાર ૦૨૭૮-૨૫૧૦૨૪૬
બોટાદ બ્લોક હેલ્થ ઓફીસર બોટાદ ડો.પી.વી.રેવર ૦૨૮૪૯-૨૫૩૯૩૯
પાલીતાણા બ્લોક હેલ્થ ઓફીસર પાલીતાણા ડો.સાંકેતરંજન ૦૨૮૪૮-૨૪૩૪૮૩
મહુવા બ્લોક હેલ્થ ઓફીસર મહુવા ડો.એ.બી.ગોસાઈ ૦૨૮૪૪-૨૨૭૬૬૦
તળાજા બ્લોક હેલ્થ ઓફીસર તળાજા ડો.એસ.વી.જોષી ૦૨૮૪૨-૨૨૩૦૯૫
શિહોર બ્લોક હેલ્થ ઓફીસર શિહોર ડો.બી.પી.બોરીચા ૦૨૮૪૬-૨૨૪૮૩૯
વલ્લભીપુર બ્લોક હેલ્થ ઓફીસર વલ્લભીપુર ડો.પી.કે.સીંઘ ૦૨૮૪૧-૨૨૨૫૪૩
ભાવનગર નારી ડો. વંદના રાય ૦૨૭૮-૨૪૪૬૭૬૦
ભાવનગર ભુંભલી વૈદ મનીસા માંગકીયા ૦૨૭૮-૨૮૮૨૧૬૭
ભાવનગર ભંડારીયા વૈદ ધનશ્‍યામ માંગકીયા ૦૨૭૮-૨૮૮૧૩૧૫
ભાવનગર ઉંડવી ડો. સૌરભ મહાપ્રભુ ૦૨૭૮-૨૫૪૧૩૦૫
ધોધા તણસા વૈદ અલ્‍પાબેન બારડ ૦૨૭૮-૨૮૮૬૩૦૭
ધોધા વાળ઼કડ (ધો) ડો. ભાવના આર. નમશા ૦૨૭૮-૨૮૮૮૩૩૮
તળાજા ઠળીયા ડો. એ.કે.શર્મા ૦૨૮૪૨-૨૮૪૪૩૨
તળાજા ઉંચડી ડો.નિલેશ ડાંખરી ૦૨૮૪૨-૨૮૭૮૫૬
તળાજા મણાર ડો.ઉર્વષિ એમ.પાટડીયા ૦૨૮૪૨-૨૩૫૨૧૩
૧૦ તળાજા ત્રાપજ વૈદ ત્રિણંક ભટ્ટ ૦૨૮૪૨-૨૮૬૬૩૮
૧૧ તળાજા ભદ્રાવળ વૈદ કાજલબેન વાધેલા ૦૨૮૪૨-૨૮૫૨૫૦
૧૨ તળાજા પીથલપુર ડો.રાજદીપસિંહ ૦૨૮૪૨-૨૮૭૮૬૦
૧૩ મહુવા કળસાર ડો. અમીત ભુત ૦૨૮૪૪-૨૮૧૧૧૧
૧૪ મહુવા સેંદરડા વૈદ પરેશ પંડયા ૦૨૮૪૪-
૧૫ મહુવા કુંભણ ડો. શશીશેખર પ્રસાદ ૦૨૮૪૪-૨૮૬૪૩૩
૧૬ મહુવા ગુંદરણા હોમી. જયશ્રીબેન દવે ૦૨૮૪૪-૨૮૩૪૩૮
૧૭ મહુવા બોડા વૈદ મેહુલ શેઠ ૦૨૮૪૪-૨૮૨૪૦૮
૧૮ મહુવા  બગદાણા  વૈદ જીતેન્‍દ્ર બારૈયા ૦૨૮૪૪-૨૮૪૪૭૦ 
૧૯ મહુવા  તલગાજરડા  ડો.હેતલ એન.ખેર  ૦૨૮૪૪-૨૪૭૦૮૪ 
૨૦ મહુવા  માઢીયા  હોમી.દીપક વળાયા ૦૨૮૪૪-૨૮૦૫૧૯ 
૨૧ બોટાદ  ભદ્રાવડી  હોમી. અનીતાબેન મંગામણી ૦૨૮૪૯-૨૭૪૬૦૭ 
૨૨ બોટાદ  લાખેણી  ડો.વીજય એમ.પરમાર  ૦૨૮૪૯-૨૮૯૦૬૪ 
૨૩ બોટાદ  લાઠીદડ  ડો.ફિરોઝ પડાણ  ૦૨૮૪૯-૨૮૩૬૫૧ 
૨૪ ગઢડા  ગઢાળી  વૈદ કિસ્‍મત બતી ૦૨૮૪૭-૨૭૩૮૦૮ 
૨૫ ગઢડા  ઢસા  વૈદ અશ્વ‍િન ઠાકર ૦૨૮૪૭-૨૩૩૧૫૬ 
૨૬ ગઢડા  ટાટમ  ડો.મણીપાલ શેઠ  ૦૨૮૪૭- 
૨૭ ગઢડા  ખોપાળા  હોમી. હીતેશ તેજાણી ૦૨૮૪૭-૨૮૨૮૬૪ 
૨૮ ઉમરાળા  રંધોળા  હોમી.હીરેન વ્‍યાસ ૦૨૮૪૩-૨૩૪૨૩૨ 
૨૯ ઉમરાળા  દડવા  ડો. ડહરુ લાહરા  ૦૨૮૪૩-૨૪૨૨૬૨ 
૩૦ ગારીયાધાર  મોટીવાવડી  વૈદ લ્‍પેશ હીરાણી ૦૨૮૪૩-૨૫૪૨૭૩ 
૩૧ ગારીયાધાર  વેળાવદર  વૈધ સુરેશ ધંધુકીયા ૦૨૮૪૩-૨૮૬૬૪૫ 
૩૨ ગારીયાધાર  માનગઢ  ડો.રવીરાજ ૦૨૮૪૩-૨૫૪૩૪૨ 
૩૩ વલ્લભીપુર  પાટણા  ડો.સમીર બી.પનારા  ૦૨૮૪૧-૨૪૪૨૮૨ 
૩૪ વલ્લભીપુર  કાળાતળાવ  ડો.ડી.એ.પરમાર  ૦૨૮૪૧- 
૩૫ પાલિતાણા  નોંધણવદર  વૈદ યોગેન્‍દ્રસિંહ ગોહીલ ૦૨૮૪૮-૨૮૫૫૯૭ 
૩૬ પાલિતાણા  નાની રાજસ્થળી  વૈદ સંજય પટેલ ૦૨૮૪૮-૨૮૮૯૦૬ 
૩૭ પાલિતાણા  વાળુકડ (પા)  વૈદ કૃપા દેસાઇ ૦૨૮૪૮-૨૮૩૩૨૧ 
૩૮ પાલિતાણા  ધેટી  વૈદ સેજલ પારેખ ૦૨૮૪૮-૨૬૦૧૧૯ 
૩૯ શિહોર  ઉસરડ  વૈદ દિપ્‍તીબેન જોષી ૦૨૮૪૬-૨૬૦૬૨૯ 
૪૦ શિહોર  ટાણા  ડો.ઓમકાર દોલાવત ૦૨૮૪૬-૨૮૬૩૪૨ 
૪૧ શિહોર  સોનગઢ  ડો.મીલન ધેવરીયા ૦૨૮૪૬-૨૪૪૦૬૧ 
૪૨ શિહોર  સણોસરા  ડો. વી. જે. કાનાણી  ૦૨૮૪૬-૨૮૩૧૧૭